Iedereen doet mee

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad waarin we samenwerken aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Meer weten? Bekijk dan ons verkiezingsprogramma!

Haarlem Jong

Haarlem Jong

Jongeren moeten zich kunnen ontplooien in Haarlem en de mogelijkheid hebben om in Haarlem snel een woning te vinden. Als het tegenzit verdienen jongeren een steuntje in de rug. Daarom willen wij:

 • Om de kansen voor jongeren te vergroten moeten kleine sociale huurwoningen weer gelabeld kunnen worden voor jongeren tot 23 jaar. Zij hebben immers minder tijd gehad om wachttijd op te bouwen en krijgen door landelijke regelingen minder huurtoeslag en kunnen daarom grotere sociale huurwoningen vaak niet betalen.
 • De gemiddelde wachtduur voor sociale huurwoningen is gegroeid van 6 tot 8 jaar. Dit is onacceptabel hoog en heeft de kansen voor jongeren veel te klein gemaakt. Er moeten daarom veel woningen worden bijgebouwd voor starters. Niet alleen kleine sociale huurwoningen maar ook middeldure huur (700-900 euro) want daar is veel vraag naar in Haarlem bij zowel starters als mensen die nu in een sociale huurwoning zitten maar wel wat meer kunnen en willen betalen als ze een andere woning zouden kunnen krijgen.
 • Sportclubs worden gestimuleerd om hun accommodatie open te stellen voor kinderen en jongeren uit de buurt. Bewoners die hun straat beter bespeelbaar willen maken, ontvangen praktische steun van de gemeente. Jongeren en kinderen worden betrokken bij het maken van plannen en het beheer en onderhoud van speelplekken.
 • Identiteitsgebonden jeugdzorg moet ook deel uitmaken van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.
 • Meiden vragen een andere aanpak dan jongens binnen het jeugdwerk. Maak daarom specifiek geld vrij voor meidenwerk. Steeds meer jongens missen mannelijke rolmodellen door gebroken gezinnen en het tekort aan mannelijke docenten. Door preventief gericht in beide groepen te investeren kunnen problemen worden voorkomen.
 • Stimuleer kerken, clubs en woningcorporaties om hun gebouwen open te stellen voor jongeren en organisaties die jongerenwerk doen. Door beter gebruik te maken van ruimtes die al beschikbaar zijn, kan geld worden bespaard.
 • Jongeren die nog niet in aanmerking komen voor een beroep op speciale jeugdvoorzieningen, maar die wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken, zijn gebaat met de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld studenten, die als coach optreden.
 • De studietoeslag voor jongeren met een handicap van 2664 euro per jaar wordt verhoogd omdat volgens het NIBUD het gemiddelde dat studenten zonder arbeidsbeperking bijverdienen met name voor oudere studenten hoger is dan dit bedrag en het huidige bedrag geen rekening houdt met het feit dat studenten met ouders met een lager inkomen vaak noodgedwongen meer bijverdienen dan studenten die financieel worden ondersteund door hun ouders.
 • Bevorder voorlichting over geld en budgetbeheer voor jongeren. De toegang tot preventief budgetbeheer wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
 • Gemeente, onderwijs en jeugdzorg moeten een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur bieden voor jongeren met maatwerk per school. Dit voorkomt het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs. Er zijn echter wel grenzen aan de mogelijkheden van passend onderwijs. Doorverwijzen is soms beter en passend onderwijs vraagt voldoende helpende handen in de klas. Haarlem moet de resultaten en knelpunten van passend onderwijs samen met de schoolbesturen in kaart brengen en dit actief onder de aandacht brengen van de landelijke politiek.
 • Kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs krijgen de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • Haarlem is redelijk succesvol in het bestrijden van schooluitval. Deze aandacht mag niet verslappen. Voorkom dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat. Handhaaf de leerplicht, bestrijd schoolverzuim. De kennis bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt over spijbelaars en voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Benader ouders actief door middel van huisbezoeken door het sociaal wijkteam.
 • De gemeente draagt bij aan voldoende stageplaatsen door bij aanbestedingen de eis te stellen dat stageplekken worden geboden.
 • Wij steunen de komst van een University College en een Internationale school in Haarlem. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad. De financiering van de University College zal wel door markt moeten worden geregeld, dit is geen taak van de gemeente.

Haarlem Toegankelijk

Haarlem Toegankelijk

Dankzij de ChristenUnie is 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Er moet nog veel worden gedaan om in Haarlem alle drempels te slechten. Wij willen dat:

 • De komende vier jaar zo veel mogelijk drempels in de openbare ruimte geslecht worden, te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen
 • De gemeentelijke websites aan alle toegankelijkheidseisen voor mindervaliden voldoen.
 • Alle schoolgebouwen volledig toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden. De gemeente maakt samen met de schoolbesturen een plan om dit te bereiken.
 • Evenementen in Haarlem goed toegankelijk zijn. Hiervoor worden voorwaarden gesteld bij de vergunning.
 • In kaart wordt gebracht in hoeverre sportkantines toegankelijk zijn voor mindervaliden. Waar nodig worden onderhoudsplannen hierop aangepast zodat op redelijke termijn volledige toegankelijkheid wordt bereikt
 • Bij de inrichting van de stad verkeersveiligheid en toegankelijkheid altijd voor gaat op de mooie inrichting van de stad.
 • Station Haarlem Spaarnwoude liften krijgt.
 • Binnen 4 jaar alle bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor mindervaliden, voor zover dit nog niet gebeurd is.
 • Bij grote bouwplannen een toegankelijkheidstoets ingevoerd wordt.

Haarlem Duurzaam

Banner minder restafval is minder afvalstoffenheffing

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. De ChristenUnie zet in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie en wil Haarlem afvalvrij. Wij willen daarom dat:

 • Haarlem afvalscheiding stimuleert. Geef inwoners een lagere afvalstoffenheffing als ze minder restafval aanbieden. Dit systeem is in veel gemeenten in Nederland een groot succes.
 • Er in elke wijk een afvalbrengstation komt waar kleine hoeveelheden hout, hard plastic, piepschuim, aluminium en kleine elektronische apparaten gescheiden kunnen worden ingezameld. Nu is immers het milieuplein voor veel mensen te ver weg.
 • De gemeente zich samen met kinderdagverblijven en andere gemeenten inspant om te komen tot recycling van luiers om zo de berg restafval te verminderen.
 • Het door de gemeente ingezamelde afval voortaan ook nagescheiden wordt.
 • Haarlem zich actief inzet voor behoud en uitbreiding van het statiegeldsysteem.
 • Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door boetes bij overtredingen.
 • Melding van volle of storende afvalcontainers bij Spaarnelanden niet alleen telefonisch mogelijk moeten zijn, maar ook met een webformulier met feedback wanneer de container geleegd is.
 • In wijken met veel hoogbouw meer bakken komen voor oud papier en plastic.
 • Haarlem uiterlijk in 2040 aardgasvrij is. Hiervoor wordt warmte koude opslag en lucht/water-warmtepompen gestimuleerd en wordt een warmtenet geïntroduceerd waar restwarmte van o.a. Tata steel wordt hergebruikt.
 • De vier windmolens bij Schoteroog die al jaren stil staan worden vervangen door nieuwe exemplaren met een hoger vermogen.
 • De gemeente bedrijven en instellingen aanspreekt op hun wettelijke plicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend en samen met het Haarlemse bedrijfsleven een energiebesparingsconvenant sluit.
 • De gemeente zelf gebruik gaat maken van elektrische auto’s.
 • Er meer e-laadpunten komen.
 • Bij verlichting in de openbare ruimte moderne technieken worden toegepast (o.a. LED).
 • Meer geld beschikbaar komt voor de duurzaamheidslening voor burgers om hun woning energiezuiniger te maken
 • De gemeente 100% duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkoopt.

Haarlem Groener

Haarlem groener

Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met het schaarse groen in Haarlem. Wij willen dat onze versteende stad groener wordt. Daarom willen wij:

 • Stenen weghalen om ruimte te maken voor meer groene bermen en plantsoenen.
 • Zet hoogkwalitatief water niet in voor laagwaardige toepassingen. Stimuleer het plaatsen van regentonnen en ondergrondse waterreservoirs voor het sproeien van de tuin en doorspoelen van WC’s met regenwater en het plaatsen van infiltratiekratten.
 • Door het relatief schone regenwater waar mogelijk af te koppelen van het riool, kan het aantal vuilwateroverstorten worden gereduceerd en wordt de belasting van zuiveringsinstallaties verminderd. In 2025 moet Haarlem 20% minder verhard oppervlak aangesloten hebben op het riool. Bij nieuwbouw worden daken verplicht afgekoppeld. Om afkoppeling te stimuleren komt er een subsidieregeling.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken omdat deze bijdragen aan waterberging, verkoeling en biodiversiteit.
 • Braakliggende gronden krijgen waar mogelijk een tijdelijke bestemming voor stadslandbouw, als speelplek en/of er wordt een bijenvriendelijk bloemenmengsel ingezaaid.
 • Plant meer bomen in de stad. Er komt een onderzoek in welke straten in Haarlem ruimte is voor de aanplant van nieuwe bomen.
 • Als kappen van bomen noodzakelijk is voor bijvoorbeeld veiligheid, een bouwproject of aanleg van een weg moet een herplantplicht gelden.
 • Werkzaamheden in het gemeentelijk groen die dieren kunnen verstoren, vinden bij voorkeur niet plaats in het broedseizoen.
 • Het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up is schadelijk voor het milieu en lijdt tot bijensterfte. De gemeente is inmiddels gestopt met het gebruiken van dit middel. Andere partijen zoals woningcorporaties kunnen het echter nog wel gebruiken. De gemeente moet daarom in de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen dat het gebruik van Round Up in groenvoorzieningen verboden is.
 • Vogelvriendelijk bouwen moet gestimuleerd worden.
 • Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak. De dieren dienen op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier te worden gehouden.
 • De gemeente moet voldoende financiële steun geven aan dierenambulance en dierenasiel voor de uitvoering van de wettelijke plicht van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren.

Haarlem Ondernemend

Haarlem onderneemt

De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om in de regio maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te stimuleren. De gemeente moet zich opstellen als een partner voor ondernemers. De economie is pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Daarom willen wij:

 • Stimuleer een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid en het bieden van arbeidsmarktrelevante vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen.
 • De gemeente moet facturen van ondernemers binnen 10 dagen betalen.
 • Het ondernemersloket ook bereikbaar per e-mail maken.
 • Werkzaamheden aan bestrating, riolering en andere leidingen zoveel mogelijk combineren om overlast voor bedrijven tot een minimum te beperken.
 • Meer ruimte en waar mogelijk minder regels voor ondernemers.
 • Vergroot mogelijkheden voor ZZP’ers om zich te vestigen in woonwijken (werk aan huis).
 • Zorg dat bij aanbestedingen MKB-ondernemers en ZZP’ers niet onnodig worden uitgesloten door te strenge criteria of clustering van opdrachten.
 • Samen met winkels, horeca, bedrijven, organisaties en inwoners werken aan meer eerlijke handel zodat de gemeente binnen vier jaar Fairtrade-gemeente is.
 • Samen met ondernemers een lange termijnvisie op de Waarderpolder maken waarin ruimte wordt geboden voor een verdubbeling van het aantal m2 bedrijfsruimte door efficiënter grondgebruik.
 • De Waarderpolder zo spoedig mogelijk klimaatneutraal maken onder meer door uitbreiding van warmte / koude opslag, realisatie van een warmtenet en zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 • Realisatie van voldoende bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers stimuleren met gezamenlijke faciliteiten en korte huurtermijn en aanbod van voldoende flexwerkplekken.
 • Stimuleer revitalisering van bedrijventerreinen en creëer bij gronduitgifte een reservering in de grondprijs als financiële buffer om bestaande bedrijfsterreinen te revitaliseren/herontwikkelen.
 • Blurring door het vermengen van winkel- en horeca-functies mag niet leiden tot een ongelijk speelveld door verschil in regels voor ondernemers. Verstrekking van alcohol wordt vanuit het oogpunt van preventie buiten de horeca niet toegestaan.
 • De venstertijden voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad worden verruimd.
 • Meer openbare toiletten in het centrum.