Haarlem moet beleid maken voor aanpak mensenhandel

Sold for sex.jpg22-02-2018 20:48 22-02-2018 20:48

De gemeente Haarlem moet meer werk maken van de aanpak van mensenhandel. Er is een beleidsnota nodig waarin alle onderwerpen die te maken hebben met het bestrijden van mensenhandel integraal worden bekeken. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat in de raadscommissie bestuur naar aanleiding van antwoorden van het college op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie.

Lees hier de bijdrage van ons schaduwraadslid Teus Vreugdenhil:

Voorzitter,

Dank aan het college voor de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie inzake mensenhandel/prostitutie.

De Christenunie heeft naast deze beantwoording kennis genomen van het rapport van de nationale rapporteur m.b.t. deze materie waarin wordt gesteld, dat 95% van de gemeenten geen beleid t.a.v. mensenhandel heeft. Het kan zijn, dat veel gemeenten wel een begin hebben gemaakt met beleid en de Christenunie is van mening, dat Haarlem bij deze categorie hoort (denk aan de controles, het uitstapprogramma, de BIBOB-onderzoeken, de verkenningen en gezamenlijke aanpak in Noord-Holland), maar de Christenunie heeft de indruk  dat het beleid nog wel verder ontwikkeld kan worden.

Vandaar nu enige opmerkingen bij de antwoorden van het college.

Vraag 3: Haarlem heeft een sleutelfunctionaris en geen ketenregisseur. Kan een taakomschrijving worden gegeven van de sleutelfunctionaris? Is het streven gericht op het inzetten van een ketenregisseur?

Vraag 4: Waarom wordt de zorgcoördinatie aan Alkmaar overgelaten, die deze taak kennelijk voor heel Noord-Holland oppakt? Wat is het standpunt van Haarlem, ook werken naar een eigen zorgcoördinator?

Vraag 6: Wat is de reden, dat er geen duidelijk beleid mensenhandel ligt?  De nationale rapporteur doet aanbevelingen (6 en 7 blz. 188) om per gemeente een beleid mensenhandel op te stellen mede conform de richtlijnen van de Europese Unie. Hilversum heeft een nota mensenhandel, Eindhoven heeft een uitgekristalliseerd beleid. De ChristenUnie adviseert ook in Haarlem  een beleidsnota mensenhandel te ontwikkelen zodat zichtbaar wordt welke instrumenten worden ingezet met welk resultaat.

Vraag 7: hoe wordt de verkenning naar de rol van de gemeente bij mensenhandel opgepakt? Doet de gemeente dit zelfstandig of in een regionaal kader?

Vraag 8: Wat komt uit de rapportages over de controle naar voren? Heeft het geleid tot beleidswijzigingen? Is in deze situaties sprake van mensenhandel?

Vraag 10: De cijfers in de tweede alinea. Zijn dit cijfers voor Haarlem of Noord-Holland? Hoeveel is niet vergund in Haarlem?

Vraag 11: De Christenunie wijst op het belang, dat ook hulp aan vrouwen in de thuissituatie plaats vindt.

Vraag 12: De gemeentelijke toezichthouders, hoe wordt de benodigde kennis voor deze nieuwe taak opgedaan? Welke toezichthoudende taken worden overgedragen? Wordt het bestaande team uitgebreid voor de vervulling van deze taken?

Vraag 17: De kolom met resultaten per jaar van het uitstapprogramma is niet ingevuld. Zijn dat er 30 per jaar?

Resumerend stelt de ChristenUnie dat het nodig is een beleid op te stellen over mensenhandel, waarin wordt ingegaan op alle facetten, die daar bij aan de orde komen, de signalering in de jeugdzorg, bij de medische hulpverlening (taak GGD), de benodigde opleidingen, de controles bij vergunde en niet vergunde situaties, de samenwerking met het OM, de reclassering, slachtofferhulp etc.

Wij verwijzen hierbij naar de aanbevelingen 6 en 7 van het rapport van de nationale rapporteur, die zich mede baseert op de Europese regelgeving.

« Terug

Archief > 2018 > februari

Geen berichten gevonden