Kadernota: verhoging afvalstoffenheffing gezinnen opnieuw uitgesteld

DSC02690.JPG08-07-2021 22:31 08-07-2021 22:31

Normaal gesproken spreekt de Gemeenteraad vlak voor de zomer over de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar, de zogenaamde Kadernota. Door Corona is nu echter de financiële situatie van de stad erg onzeker. Daarom heeft het college besloten de meeste besluiten uit te stellen tot het najaar. Eén voorstel stond opnieuw wel prominent op de agenda: de wijziging van de afvalstoffenheffing. Verder vroeg de ChristenUnie aandacht voor de grote crisis op de woningmarkt, voor de hoge leges voor gastouderopvang en voor het opnieuw introduceren van het mantelzorgcompliment

Het voorstel van ChristenUnie, SP en Trots Haarlem om een forse verhoging van de afvalstoffenheffing voor gezinnen te schrappen en tot de verkiezingen controversieel te verklaren haalde het uiteindelijk niet. Wel werd een voorstel van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD aangenomen om het voorstel voor dit moment van tafel te halen. Hierin wordt wel het college gevraagd opnieuw met een voorstel te komen. De ChristenUnie hoopt dat het onderwerp nu tot de verkiezingen van tafel is. Raadslid Frank Visser: "Het is niet eerlijk als je gezinnen fors meer laat betalen voor afvalinzameling alleen maar omdat het om meer personen gaat. Je zou mensen moeten afrekenen op de mate waarin ze afval scheiden. Dat is veel eerlijker". 

Al jaren pleit de ChristenUnie-fractie er voor om Haarlemse mantelzorgers net als vroeger weer een blijk van waardering te geven voor hun inzet. Raadslid Frank Visser: "Dit is niet alleen een klein gebaar, het is ook een goed middel om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen en ze ondersteuning aan te bieden. Helaas is het mantelzorgcompliment een paar jaar geleden geschrapt. Al die tijd strijd de ChristenUnie er al voor om het terug te krijgen. Gelukkig krijgen we steeds meer steun, maar helaas haalden we dit keer nog net geen meerderheid."

Er was ook onvoldoende steun voor het voorstel van de ChristenUnie om de leges voor de gastouderopvang te verlagen en om als raad de plannen voor herinrichting van Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat nog een keer tegen het licht te houden. Wel kwam er steun van de gemeenteraad voor het voorstel van CDA en ChristenUnie om lokaal meer aandacht te besteden aan Veteranendag.

Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Frank Visser.

1e termijn

Voorzitter, de meeste kaders ontbreken in de kadernota. Maar het is wel verstandig dat het college de rem zet op alle nieuwe uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Dit najaar hebben we waarschijnlijk veel meer zicht en kunnen we keuzes maken. Dat is beter dan nu keuzes te maken die we mogelijk in het najaar weer moeten terugdraaien of juist nog flink aanscherpen.

Ik had wel graag gezien welke keuzes het college allemaal uitstelt, welke claims zijn niet gehonoreerd? Het zou toch handig zijn als we dat als Raad weten. Ik heb een overzicht gevraagd maar tot mijn stomme verbazing werd gezegd dat dit een politieke vraag was. Voorzitter, ik heb gewoon gevraagd om feitelijke info. Kan het college alsnog inzicht geven in de claims die nu al bekend zijn? De ChristenUnie vindt het lastig nu allerlei mooie wensen uit de Raad te steunen terwijl wij de andere knelpunten niet kennen.

Wat het college wel zegt is dat er eigenlijk nog 13 FTE extra nodig zou zijn gezien alle bouwprojecten in de stad. Die medewerkers zouden aan de slag gaan met bewegwijzering, actieplan fiets, uitvoeringsplan mobiliteit, de bomenmonitor, het bomenbeleidsplan, natuurinclusief bouwen, hittestress, klimaatadaptatie en erfgoed. Dat zijn allemaal onderwerpen waar het college nog dit jaar mee aan de slag zou gaan dus eigenlijk zou de werving nu al moeten starten, zeker omdat personeel lastig te vinden is. Ziet het college mogelijkheden om de raad vlak na de zomer al een voorstel voor te leggen voor een deel van deze medewerkers als er dan  financieel wat meer zicht is?

Wij zijn blij met de duurzaamheidsbegroting. Het college heeft hier echt meters in gemaakt. De ChristenUnie ziet deze graag in het vervolg tegelijk met de programmabegroting verschijnen. Het college heeft al aangegeven dat dit mogelijk is. Graag een toezegging van het college dat we het voortaan zo gaan doen.

Dan beheer en onderhoud. In de Kleverlaan, Marnixstraat en Duinoordstraat komt groot onderhoud. Volgens het Civiel Planproces zou dat volgens mij niet langs de raad hoeven maar er ligt een raadsinitiatief om dat te veranderen. Gezien de keuzes die bij al deze 3 straten nog te maken zijn voor de fiets graag toezegging van de wethouder dat dit wel langs de commissie beheer komt zodat wij nog keuzes kunnen maken. Alvast een schot voor de boeg: voor de Kleverlaan ziet de ChristenUnie graag vrij liggende fietspaden.

Over één ander project heeft de ChristenUnie wel een motie. Het college gaat eindelijk de fietspaden langs de hele Rijksstraatweg en Schoterweg aanpakken. Top! De ChristenUnie vraagt het fietspad aan de westzijde van de Schoterweg tussen Kleverlaan en Soendaplein te verbreden (motie).

Het college doet in deze Kadernota wel één belangrijk voorstel en dat is helaas een slecht voorstel. Opnieuw wil het college de afvalstoffenheffing differentiëren. Gezinnen met 2 of meer kinderen worden hierdoor keihard getroffen. Haarlem komt hiermee niet alleen in het verkeerde rijtje qua hoge woonlasten, het voorstel is ook oneerlijk want er is nauwelijks een relatie met de hoeveelheid afval. Ik ken heel wat twee persoonshuishoudens die wekelijks zakken vol restafval produceren terwijl ik gezinnen ken die per week slechts 1 pedaalemmerzakje restafval hebben. De ChristenUnie vindt het voorstel ook controversieel omdat het exact 1 maand voor de verkiezingen dan zou worden ingevoerd. Tenslotte is exact dit voorstel in november nog door de gemeenteraad afgewezen omdat het ik citeer “in het geheel niet de beoogde differentiatie zou zijn”. Daarom heb ik een amendement ingediend om dit voorstel controversieel te verklaren en deze collegeperiode niet meer in te voeren. Het CDA wil samen met een aantal andere partijen gelukkig ook de maatregel voor dit moment schrappen. Ik hoop dat het lukt beide teksten in elkaar te schuiven. De ChristenUnie wil het besluit hierover overlaten aan de volgende coalitie.

Voorzitter, wat zou nu het allerbelangrijkste punt in de komende begroting moeten zijn? Wat zou het college kiezen? Ik denk dat als we daar in deze raad over zouden stemmen dat het dan een strijd zou worden tussen het klimaat, de woningmarkt en het zijn van een sociale stad. Outsiders zijn de jeugdzorg gezien de enorme financiële en transformatie opgave en natuurlijk de bereikbaarheid van onze stad.

De ChristenUnie zou kiezen voor de wooncrisis. Want daar komen alle thema’s samen. De klimaatopgave vraagt isoleren van woningen en een duurzame warmtevoorziening. Extra woningen kunnen niet zonder een mobiliteitstransitie want anders wordt onze stad onbereikbaar en gaat de leefbaarheid achteruit. En problemen op de woningmarkt leiden vaak ook tot sociale problemen.

De ChristenUnie wil deze week alle wethouders uitdagen over de grenzen van hun portefeuilles heen te kijken naar de Haarlemse wooncrisis. Door de krapte op de woningmarkt vinden vooral aan de onderkant van de samenleving grote drama’s plaats. Niet alleen drama’s voor mensen persoonlijk, maar ook drama’s voor onze begroting. Hier zijn paarse krokodillen die wat betreft de ChristenUnie aangepakt moet worden.

Om mijn punt te maken wil ik het college graag drie casussen schetsen van drie Haarlemse vrouwen.

Casus 1:  Mevrouw heeft na een heftig verleden in onder andere de prostitutie, haar leven weer op de rit weten te krijgen. Ze is ZZP-er, werkt aan haar Nederlands en doet vrijwilligerswerk in onze stad. Vanuit het Scharlaken Koord in samenwerking met Elan Wonen heeft ze destijds een tijdelijke woning gekregen. Deze werd nu helaas gesloopt. Ze heeft in de tussentijd alles geprobeerd om aan een andere woning te komen, maar er is niets beschikbaar en via woonservice kun je achteraan in de rij aansluiten. Ze is dus onlangs aangemeld bij de Velserpoort opvang en moet ook daar zeker 3 a 4 maanden wachten totdat ze met een traject kan beginnen. Ondertussen is mevrouw toegelaten tot een MBO opleiding in de regio maar moet deze intensieve tijd van investering dus doorbrengen in de opvang.

Casus 2: Alleenstaande moeder met zoontje in de peuterleeftijd. Ze is verlaten door haar ex die tevens kostwinnaar was. Ze is achtergelaten in een (veel te dure) vrijesector woning. Ze kan geen kant op met haar bijstandsuitkering. Er zijn geen andere woningen beschikbaar en woonservice biedt ook geen opties. Urgentie is afgewezen, ook na bezwaar, omdat de situatie niet levensbedreigend zou zijn. Mevrouw heeft het psychisch heel zwaar. Elke maand ieder dubbeltje omdraaien en per oktober stopt de woonkostentoeslag en komt ze structureel 300,- tekort. Schulden zullen daarmee alleen nog meer oplopen waardoor op termijn een schuldhulpverleningstraject nodig is. Ook zij zal dan op straat komen te staan en dan hoogstwaarschijnlijk in de opvang komen.

Om privacy redenen zeg ik over de derde casus alleen dat het gaat om een vrouw die in een koopwoning met kinderen zit en je eerst haar ex moet betalen en vervolgens de rest moet opmaken voordat ze in aanmerking komt voor hulp. Wat moet zij doen? Ook hier dreigt dakloosheid.

Voorzitter, zomaar drie casussen. Maar er zijn er veel meer. Ik wordt hier boos om en verdrietig. Hoe kunnen we dit met zijn allen doorbreken?

Ik zie in deze casussen drie rode draden

 1. De eerste rode draad is dat we kennelijk heel vaak tegen mensen zeggen: u moet eerst nog wat dieper in de put zitten voordat we u gaan helpen. Mijn vraag aan het college: Wat nu als we dat wachten op die diepe put niet meer zouden doen? Dat zou heel wat ellende en maatschappelijke kosten besparen.
 2. De tweede rode draad is dat we allemaal dure hulp zoals maatschappelijk werk en maatschappelijke opvang bekostigen die helemaal niet nodig zou zijn als mensen gewoon een woning zouden hebben. En die hulp is echt een last op onze begroting. Iemand anderhalf jaar een paar uur per week begeleiden via maatschappelijk werk kost al snel ruim 15.000 euro. De kosten voor de maatschappelijke opvang liggen nog veel hoger. Op zich snap ik wel dat je zelfs als je in de maatschappelijke opvang zit geen urgentieverklaring krijgt. Want dan wordt de kans op een woning voor reguliere woningzoekers op de wachtlijst nog kleiner. Maar ondertussen betalen we met zijn allen maatschappelijke opvang voor mensen die in principe ook een sociale huurwoning zouden kunnen betalen. Kunnen we dat geld niet veel efficiënter inzetten?
 3. De derde rode draad is dat vaak wel degelijk een woning beschikbaar is namelijk een koopwoning of een dure huurwoning. Als mensen sneller uit deze woning naar een sociale huurwoning gaan dan komen deze woningen ook sneller beschikbaar voor woningzoekenden en zijn er dus twee huishoudens geholpen.

De ChristenUnie vindt dat dit anders moet. Ik heb ook niet direct pasklare oplossingen maar ik wil het college en alle andere fracties in de raad wel uitdagen hiermee aan de slag te gaan. Ik heb hiervoor bewust geen moties omdat ik hoop dat iedereen deze urgentie voelt. Ik hoop dat we samen de krachten kunnen bundelen en met goede voorstellen kunnen komen.

Ik heb wel een aantal suggesties:

 • Is het college bereid de komende maanden eens een aantal casussen die vergelijkbaar zijn met de casussen die ik net vertelde met de partners in onze stad door te spreken, of nog beter: met de betrokken Haarlemmers zelf, om te kijken wat we hiervan kunnen leren.
 • Is het college bereid met de corporaties te gaan praten om te kijken of zij bereid zijn een deel van de vrije ruimte die zij hebben voor dit soort situaties in te zetten? Als we daar afspraken over zouden kunnen maken dan zou de gemeente wellicht aan de corporaties geld mee kunnen geven dat wordt bespaard in het sociaal domein en dat geld kunnen corporaties dan weer stoppen in extra woningen.
 • Is het college bereid met de begrotingsbril op nog eens te kijken naar de urgentiecriteria in onze regio?
 • Is het college bereid te onderzoeken of er een tweede scheidingshotel in Haarlem kan komen?
 • Wat zijn precies de voornemens van het college om in 2022 werk te maken van Housing First?
 • In deze raad is met name door Jouw Haarlem al vaak gesproken over het neerzetten van tijdelijke woningen. Het college heeft dit steeds afgewezen omdat het niet rendabel is om tijdelijke woningen neer te zetten op bouwgronden die je al binnen een paar jaar gaat bebouwen. Ik deel die mening maar laten we toch nog een keer kijken of er andere gronden zijn waar iets mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan een deel van het parkeerterrein bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem Noord naast Velserpoort.

Tenslotte voorzitter toch nog iets over de jeugdzorg. Kinderen moeten gewoon geholpen worden. Budgetplafonds zijn een verlegenheidsargument. We moeten de zorg beter organiseren. Budgetplafonds leiden er nu toe dat juist jongeren met de grootste zorgbehoefte van het kastje naar de muur worden gestuurd. Deze week hoorde ik weer zo’n schrijnend verhaal. Voorzitter ik kan dat niet uitleggen aan de ouders en deze jongeren. Andere jongeren krijgen tijdelijke zorg vanwege de wachtlijsten. Ook dat kost onnodig veel geld. Hoe gaat de wethouder zorgen dat het aanbod beter gaat matchen met de vraag?

Ik heb ook nog een motie over het mantelzorgcompliment. Ik blijf het proberen want onze mantelzorgers zijn het waard. Ik concludeer dat we nog steeds veel mantelzorgers niet in beeld hebben, dus hopelijk gaat het lukken hier nu een meerderheid voor te krijgen. Tenslotte heb ik nog een motie om de leges voor gastouderopvang te verlagen. Die zijn met ruim 800 euro zo ongeveer het hoogste in Nederland terwijl er ook gemeenten zijn die welgeteld 0 euro vragen. Ik moet toegeven: deze motie is geïnspireerd door goede vragen van het CDA. Ik ben nog in overleg met het CDA, hopelijk kan hun logo er later deze week bij. Wat mij betreft mag het CDA logo zelfs vooraan staan.

AMENDEMENT Afvalstoffenheffing: differentiatie is controversieel

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 juli 2021,

In beraadslaging over de Kadernota 2022,

Constaterende dat:

 • De Raad in het amendement “uitstel is geen afstel” op 6 november 2020 ten aanzien van de toenmalige voorstellen voor differentiatie afvalstoffenheffing heeft geconstateerd dat deze voorstellen “in het geheel niet de beoogde differentiatie” zijn
 • Er nu een nieuw voorstel ligt waarbij het college voorkeur heeft voor de variant met 4 soorten huishoudens:

 

Huishoudens

2020

2021

Variant 2022 geen wijziging

Variant 2022
4 soorten huish.

Variant 2022
5 soorten huish.

eenpersoons

28.000

257

270

273

273

273

tweepersoons

22.500

392

412

417

352  (- 16%)

352 (- 16%)

driepersoons

9.500

392

412

417

420

420

vierpersoons

9.500

392

412

417

516  (+ 24%)

488 (+17%)

Vijf of meer

3.950

392

412

417

516  (+ 24%)

585 (+40%)

 

 • Het nieuwe voorstel van het college echter exact gelijk is aan het voorstel wat in november 2020 is afgewezen: alleen de bedragen zijn aangepast naar het actuele prijspeil;
 • Het aantal Haarlemse huishoudens dat wordt benadeeld door de varianten met 4 of 5 soorten huishoudens 13.450 is (59.000 Haarlemmers) en dit nadeel oploopt tot 168 euro per jaar;
 • Hier alleen twee persoonshuishoudens van profiteren (65 euro per jaar) als we de 3 euro winst voor driepersoonshuishoudens buiten beschouwing laten en dit gaat om 22.500 huishoudens en 45.000 Haarlemmers;

Overwegende dat:

 • Met dit voorstel op geen enkele manier het scheiden van afval wordt beloond terwijl in het coalitieprogramma ‘duurzaam doen’ is opgenomen om afval scheiden op een eerlijke manier te belonen;
 • De hoeveelheid afval over het algemeen niet recht evenredig is aan het aantal mensen in het huishouden. Zo maken gezinnen vaak gebruik van grootverpakkingen die verhoudingsgewijs minder verpakkingsmateriaal bevatten;
 • Haarlem met dit voorstel solliciteert om komend jaar bovenaan het rijtje grootste lastenstijging te komen als het gaat om gezinnen;
 • Dit voorstel circa één maand voor de verkiezingen geëffectueerd zal worden als de Raad hier mee instemt;
 • Het denkbaar is dat een nieuwe coalitie andere keuzes wil maken;
 • Het onwenselijk is dat de afvalstoffenheffing in zo’n korte tijd twee keer wijzigt;
 • Het onwenselijk is zo’n controversieel voorstel zo kort voor de verkiezingen door te voeren;

 

BESLUIT De verdergaande differentiatie van de afvalstoffenheffing controversieel te verklaren en daarom

Besluitpunt 2c te wijzigen zodat deze komt te luiden: ‘De raad spreekt een voorkeur uit om de tarieven voor 2022 niet verder te differentiëren en de tarieven voor 2022 bij de Haarlemse belastingvoorstellen 2022 vast te stellen (paragraaf 4)’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Anne Feite Bloem, SP

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE Proef met mantelzorgcompliment voor beter bereik

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 juli 2021,

In beraadslaging over de Kadernota 2022,

Constaterende dat:

 • In 2020 in Haarlem 12% van de mantelzorgers overbelast was;
 • Het aantal bij Tandem geregistreerde mantelzorgers in 2020  3792 was terwijl de streefwaarde 5000 was en in 2018 nog 4041 mantelzorgers geregistreerd waren;
 • Mantelzorg.NL schat dat in Haarlem een kleine 8000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen[1];
 • Er vermoedelijk dus veel mantelzorgers niet in beeld zijn;
 • Veel gemeenten zoals in onze regio Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer, een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen;
 • In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
 • Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele ondersteuning en respijtvoorzieningen;
 • Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”;

Overwegende dat:

 • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering;

Verzoekt het college:

In de Programmabegroting 2022-2026 te komen met een voorstel voor het houden van een proef met het mantelzorgcompliment en hiervoor bijvoorbeeld dekking te vinden binnen extra middelen gemeentefonds uit de meicirculaire of het niet organiseren van de dag van de mantelzorger,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Mostapha El Aichi, CDA

Moussa Ayna, Jouw Haarlem

Anne Feite Bloem, SP

Gertjan Hulster, Actiepartij

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE In gesprek met commissie beheer over Kleverlaan-Marnixstraat-Duinoordstraat

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 8 juli 2021,

In beraadslaging over het Meerjarengebiedsprogramma,

 

Constaterende dat:

 • Kleverlaan, Duinoordstraat en een deel van de Marnixstraat groot onderhoud krijgen;
 • Het college op grond van het huidige civiel plan proces hierover geen voorstel wil voorleggen aan de Raad;
 • Er een initiatiefvoorstel ligt om het civiel plan proces aan te passen zodat de Raad meer mogelijkheden heeft om kaders mee te geven bij dit soort projecten als de Raad reden ziet om af te wijken van eerdere kaders;
 • Er in het verleden discussies zijn gewerkt over werk-met-werk maken bij dit soort projecten;
 • Er discussie mogelijk is of Kleverlaan niet fietspaden moet krijgen ipv de huidige fietsstroken gezien de verkeersintensiteit;
 • Een deel van de Kleverlaan bovendien al fietspaden heeft;
 • Er discussie mogelijk is over de verharding en de fietsstroken op de route Marnixstraat-Duinoordstraat in verband met de combinatie met busvervoer;

Verzoekt het college:

Naar de commissie beheer te komen met een startnotitie met daarin de dilemma’s op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers en de combinatie met busvervoer.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

MOTIE Leges gastouderopvang omlaag voor meer gastouders

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 juli 2021,

In beraadslaging over de Kadernota 2022,

Constaterende dat:

 • De leges in Haarlem voor het registreren van gastouders met 820 euro tot de hoogste van Nederland behoord terwijl veel gemeenten hiervoor 0 euro rekenen;
 • In Haarlem in 2019 48 nieuwe gastouders zich hebben geregistreerd en in 2020 32;

Overwegende dat:

 • De hoge legeskosten voor potentiële gastouders een drempel zijn om te starten met gasthouderopvang;
 • De totale legesinkomsten van Haarlem ruim 8 miljoen euro zijn (begroting 2021) en daarmee de leges voor gasthouderopvang nog geen 0,5% deel uitmaken van de legesinkomsten;
 • Het dekken van een verlaging van de leges voor gastouderopvang uit andere leges daarom nauwelijks effect op de tarieven zal hebben;

Verzoekt het college:

Bij de belastingvoorstellen 2022 te komen met een voorstel voor het verlagen van de leges voor gastouderopvang met tenminste 50% en dit bijvoorbeeld te dekken door de resterende kosten te verrekenen met het hoger vaststellen van andere leges zodat de Raad hierover eind dit jaar een besluit kan nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Eva de Raadt, CDA

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

Motie “een blijk van waardering”

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 en 8 juli 2021,

in beraadslaging over de kadernota 2022,

Constaterende dat

 • De Nederlandse Veteranendag in 2022 op 25 juni is;
 • Op deze dag Nederland haar veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden;
 • In 2005 in Nederland de Witte Anjer is geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen;
 • Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten oproept hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer perkje

Overwegende dat

 • De Nederlandse Veteranendag nog geen lokale invulling kent in gemeente Haarlem;
 • Een gemeentelijk initiatief de waardering voor veteranen uit Haarlem en Spaarndam ondersteunt;
 • In andere gemeentes een Witte Anjer perkje zijn aangelegd als blijvende herinnering en blijk van waardering voor de inzet van veteranen;
 • Een Witte Anjer perkje in de gemeente Haarlem een plek is waar (op Veteranendag) kan worden stilgestaan bij de inzet van veteranen uit Haarlem en Spaarndam.

Verzoekt het college

In samenspraak met lokale veteranen op een passende plek in de gemeente Haarlem een Witte Anjer perkje aan te leggen die op Veteranendag 2022 in gebruik wordt genomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug