Bomenverordening vastgesteld na reeks wijzigingen

IMG_5300.JPG25-11-2021 22:48 25-11-2021 22:48

Na drie jaar debat is door de gemeenteraad de bomenverordening vastgesteld. Eerdere versies haalden het niet in de raad. Kern van de nieuwe bomenverordening is dat bomen veel beter worden beschermd tegen kappen. Ook komt er een herplantfonds. Hierin wordt geld gestort voor het planten van nieuwe bomen als bij bomenkap op dezelfde locatie of de directe omgeving geen mogelijkheid is voor herplant. In de nieuwe versie bleken toch nog veel fouten te zitten. Dankzij een reeks vragen van ChristenUnie en CDA zijn deze verbeterd voordat de Raad een eindoordeel zou geven over het voorstel.

Sommige fracties wilden vervolgens de nieuwe bomenverordening nog wat verder aanscherpen. Een raadsmeerderheid heeft een amendement van GroenLinks aangenomen dat regelt dat het kappen van bomen vergunningplichtig wordt bij percelen vanaf 100m2. Het college had 160 m2 voorgesteld. De ChristenUnie heeft tegen dit amendement gestemd. Raadslid Frank Visser: “Die 100 m2 is inclusief het grondoppervlak van de woning zelf. Je spreekt dus over bomen in piepkleine tuinen. Daar zal een kapvergunning vrijwel altijd verleend worden. Je jaagt dus mensen alleen maar op kosten met zo’n vergunningprocedure. Waardevolle en monumentale bomen zijn al op een andere manier beschermd tegen kappen dus dit is onnodige regelzucht. Nu worden mensen bijvoorbeeld verplicht een vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom die ze zelf nog gepland hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!”.

De PvdA wilde juist de andere kant op en percelen met een woonbestemming helemaal uitsluiten van de vergunningplicht. Dit amendement heeft de ChristenUnie niet gesteund en is uiteindelijk nipt verworpen. Frank Visser: “Ik ben blij dat dit amendement niet is aangenomen want het zat in mijn ogen juridisch niet goed in elkaar. Hierdoor zou ook het kappen van bomen in wijken waar complete bouwblokken geherstructureerd worden vogelvrij maken, immers, alleen een woonbestemming zou voldoende zijn om kappen vergunningvrij te maken. In zo’n geval moet je juist bij het ruimtelijk ontwerp van de nieuwbouw kijken of je bomen kunt sparen of niet.

Er was veel discussie over de herplantplicht. Een motie van de ChristenUnie die oproept om dit beter te monitoren is aangenomen. Tot nu toe krijgt de raad alleen maar cijfers te zien over het totaal aantal bomen in de stad per jaar. Het is dan echter onduidelijk of een sterke groei echt groei van het aantal bomen is of puur komt omdat de nieuwe bomen feitelijk herplant zijn van bomen die in voorgaande jaren gekapt zijn.

Een andere ChristenUnie motie om kapvergunningen toegankelijker te maken door automatisch ook de achterliggende stukken online te publiceren werd vreemd genoeg verworpen. Ditzelfde geldt voor een motie die het college oproept om de aanmelding van waardevolle bomen ook mogelijk te maken via een webformulier en door deze aanmelding ook mogelijk te maken voor omwonenden en niet alleen door de eigenaar.

Wel werd tenslotte een amendement van CDA, ChristenUnie, D66, Hart voor Haarlem, PvdA, SP en VVD aangenomen om de kapvergunning te verplichten bij bomen met een omtrek van de stam van 50 cm op 1,30 meter boven het maaiveld in plaats van bij bomen met een stam met een diameter van 10 cm op deze hoogte. Frank Visser: “Een omtrek is veel beter te meten voor inwoners dan de diameter, want die laatste moet je berekenen. Bovendien geeft een omtrek van 50 cm iets meer ruimte. Bij een diameter van 10 cm zouden heel veel jonge bomen ook vergunningplichtig worden. Met de nu gekozen 50 cm omtrek is een goede balans gevonden: meer bomen zijn beschermd dan in de oude verordening”.

Lees hieronder de verschillende moties die de ChristenUnie heeft ingediend:

MOTIE Herplantplicht in bomenmonitor

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 november 2021,

In beraadslaging over de Bomenverordening 2021,

Constaterende dat:

 • Informatie over in de toekomst te planten bomen, bijvoorbeeld bij reconstructies in of nieuwe aanleg van de openbare ruimte, binnen de Haarlemse processen momenteel niet eenduidig en gestructureerd in een databron wordt vastgelegd;

Overwegende dat:

 • Door informatie over in de toekomst te planten bomen gestructureerd bij te houden beter inzicht ontstaat over het naleven van de herplantplicht
 • Met deze informatie er voor de Raad een betere duiding ontstaat van de jaarlijkse cijfers van het feitelijke aantal bomen omdat duidelijk wordt of nieuwe bomen echt een netto toename zijn of alleen het inhalen van een achterstand met de herplantplicht;

Verzoek het college:

Informatie over in de toekomst te planten bomen in het kader van herplantplicht gestructureerd en eenduidig te registreren en toegankelijk te maken voor Haarlemse inwoners en de Raad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frans Smit, OPHaarlem

Moussa Ayna, Jouw Haarlem

 

MOTIE Kapvergunningen toegankelijk maken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 november 2021,

In beraadslaging over de Bomenverordening 2021,

Constaterende dat:

 • Haarlemmers zich kunnen aanmelden voor de e-mailservice van officiële bekendmakingen om de vergunningaanvragen en kapvergunningen te ontvangen;
 • De achterliggende stukken van deze vergunningaanvragen alleen op afspraak in te zien zijn of zijn op te vragen via e-mail;

Verzoek het college:

Kapvergunningen toegankelijk te maken voor iedereen door ook de achterliggende stukken proactief online te publiceren zodat inwoners geen extra moeite hoeven te doen om deze te kunnen inzien, een en ander uiteraard binnen de kaders van de AVG;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frans Smit, OPHaarlem

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

 

MOTIE Aanmelden waardevolle bomen mogelijk maken – versie 2

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 november 2021,

In beraadslaging over de Bomenverordening 2021,

Constaterende dat:

 • Het college bevoegd is de Lijst  Beschermwaardige Houtopstanden vast te stellen
 • Boomeigenaren hun boom kunnen laten registreren wanneer deze aan de voorwaarden voldoet via de webpagina www.haarlem.nl/monumentale-bomen;
 • Aanmelding van monumentale bomen momenteel alleen mogelijk is door boomeigenaren maar de toelichting op artikel 3 lid 1 van de nieuwe verordening stelt dat ook derden een verzoek kunnen doen;
 • Dit aanmelden momenteel alleen via een PDF-formulier kan wat moet worden opgestuurd;
 • Momenteel alleen aanmelding van monumentale bomen mogelijk is terwijl op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden ook andere waardevolle bomen kunnen staan;

Overwegende dat:

 • Ook andere inwoners belang kunnen hebben bij het aanmelden van een monumentale boom, maar de eigenaar wel hierbij betrokken dient te worden;

Verzoek het college:

 • Ook aanmelden van andere waardevolle bomen mogelijk te maken;
 • De aanmeldprocedure te vereenvoudigen door aanmelding via een webformulier mogelijk te maken;
 • Conform de toelichting op artikel 3 lid 1 een procedure uit te werken zodat ook andere bewoners (niet zijnde eigenaren van de boom) een waardevolle of monumentale boom kunnen aanmelden waarbij wel de eigenaar door de gemeente wordt betrokken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frans Smit, OPHaarlem

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Amendement: Mag het weer ietsje meer zijn?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 25 november 2021,

gehoord hebbende de beraadslaging over de Bomenverordening Haarlem 2021,

Constaterende dat:

- In de Bomenverordening een boom met een diameter van minimaal 10 cm op 1,30meter hoogte boven het maaiveld, vergunning plichtig is;

Overwegende dat:

- Er een forse toename van vergunningsaanvragen is te verwachten;

- Platform Groen 10 cm diameter voor een boom te klein vindt

- Het meten van de omtrek eenvoudiger is dan de diameter van een boom;

Besluit:

- Artikel 1 lid c: Boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven met een diameter van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de diameter van de dikste stam;

Te vervangen door:

- Artikel 1 lid c: Boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven met een omtrek van de stam van minimaal 50 centimeter op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de omtrek van de dikste stam;

En vervang op alle relevante plekken in de Bomenverordening de diameter van 10 centimeter door 50 centimeter omtrek.

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA
ChristenUnie
D66
Hart voor Haarlem
PvdA
SP
VVD

 

« Terug