Inbreng ChristenUnie voor coalitieakkoord

DSC02735.JPGdonderdag 02 juni 2022 20:10

Hoewel de ChristenUnie uiteindelijk niet meedoet aan de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord hebben wij wel aan de onderhandelaars van PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij een inbreng gestuurd. Dit hebben wij gedaan in reactie op een verzoek van onderhandelende partijen aan de andere partijen in de gemeenteraad.

Haarlem, 2 juni 2022

Betreft: Input coalitieakkoord

Geachte onderhandelaars,

Via een brief heeft u de partijen in de gemeenteraad gevraagd om input te leveren voor het te schrijven coalitieakkoord. De ChristenUnie-fractie gaat hier graag op in.

Allereerst vraagt u of wij ons herkennen in de samenvatting van de ingebrachte punten. Wij herkennen de genoemde opgaven en punten. Dit is uiteraard maar een beknopte samenvatting van de gesprekken. Daarnaast hebben wij uiteraard nog veel meer punten die wij van belang vinden. Hiervoor verwijs ik u graag naar ons verkiezingsprogramma.

De ChristenUnie heeft eerder aangegeven enthousiast te zijn over de eerste aanzet tot een coalitieakkoord en wij zien uit naar de verdere uitwerking en de financiële onderbouwing.

Wij missen nog wel een aantal thema’s die wij graag wel terug zien in het uiteindelijke akkoord:

 • Actieplan toegankelijkheid met jaarlijkse monitoring: er zijn in het jaar van de toegankelijkheid veel onderzoeken gedaan naar o.a. toegankelijkheid van vastgoed en de openbare ruimte. Het is nu zaak om dit verder op te pakken en jaarlijks zichtbaar te maken welke voortgang is geboekt. Dit geldt ook voor toegankelijkheid van de gemeente online.
 • Digitalisering van de gemeentelijke serviceverlening. Er zijn nog veel processen die de burger niet digitaal kan doen.
 • Aandacht voor mantelzorgers: weer structureel maken van het mantelzorgcompliment
 • Veiligheid en dan met name de aanpak van mensenhandel en van misstanden in de prostitutie. In ons programma doen wij hiervoor een reeks voorstellen.
 • Verslaving is een bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn en een in Haarlem nog te veel onderschat probleem. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Wij vragen intensivering van preventie van middelengebruik samen met maatschappelijke partners. Hiervoor zou het succesvolle IJslandse model ingevoerd kunnen worden. Dit model onderscheidt zich door focus op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien (communitybased) en omdat het sterk gericht is op het snel anticiperen op onderzoeksresultaten (evidence based, continue dialoog tussen onderzoek, beleid en praktijk). Doel moet wat betreft de ChristenUnie zijn dat in 2040 het aantal rokende volwassenen in Haarlem is gedaald van 23% naar 5% en het aantal overmatige drinkers ook is gedaald van 23% naar 5%.

Bij de volgende punten uit de aanzet voor het coalitieakkoord plaatsen wij een kanttekening:

 • De ambitie voor 10.000 woningen is uitdagend maar mag en kan volgens ons nog hoger. Voor de ChristenUnie zijn aantallen woningen en zichtbare verlaging van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen belangrijker dan percentages. Wij hebben liever 35% sociale huurwoningen van 15.000 woningen dan 40% van 10.000 woningen. Om dezelfde reden sluiten wij verkoop van sociale huurwoningen niet helemaal uit. Als de verkoop van 1 woning leidt tot de bouw van 2 nieuwe woningen dan kan dit een verstandig besluit zijn.
 • Wij maken ons zorgen over de suggestie in het hoofdlijnenakkoord om zaken te veranderen aan de afvalstoffenheffing. Wij adviseren om niet over te gaan tot verdere differentiatie op basis van het aantal personen in het huishouden. Dit zegt namelijk weinig over de daadwerkelijke inspanningen om afval te scheiden en treft huishoudens met 2 of meer kinderen onevenredig hard. Eerlijker is om te differentiëren op basis van de hoeveelheid restafval. Sowieso missen wij ook nog voorstellen in de aanzet van het coalitieakkoord om de afgesproken scheidingspercentages te halen. En dat terwijl voor een echte circulaire economie nog verdergaande resultaten nodig zijn.
 • Voor het Frans Halsmuseum zien wij graag een structurele oplossing. Wat ons betreft moet daar ook de optie van verhuizing worden onderzocht, bijvoorbeeld naar het stationsgebied of naar de locatie van de stadsbibliotheek (waarbij deze laatste naar het stationsgebied verhuisd).
 • Voor de nieuwe middelbare school in Schalkwijk is uitbreiding van het Haarlem College het meest voor de hand liggend, eventueel gecombineerd met verplaatsing van het zwembad. Dit laatste lijkt ons echter binnen 4 jaar niet realistisch. Een HAVO/VWO afdeling op deze locatie mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het keuzepalet van de VMBO leerlingen op deze locatie. Want anders moeten zij voor andere richtingen naar de andere kant van de stad en wordt een nieuw probleem gecreëerd.

Wij willen de onderhandelende partijen voor de uitwerking graag nog wel de volgende punten meegeven rond de thema’s die zijn genoemd in de aanzet voor het coalitieakkoord:

Sociaal

 • Armoede niet alleen bestrijden met minimaregelingen maar vooral ook het structureel aanpakken van armoede en schulden door mensen te helpen uit deze situatie te komen. Maak voortgang hiervan zichtbaar en zet extra in op mensen die langdurig in armoede zitten.
 • Wij verwijzen voor concrete voorstellen naar paragraaf 7.2 en 7.3 van ons verkiezingsprogramma. Zo is de ChristenUnie voor introductie van het bouwdepot: een financiële ondersteuning van jongeren die er alleen voor staan.
 • Wij zouden graag meer aandacht zien voor mensen met dementie.

Wonen

 • Ten eerste wenst de ChristenUnie dat er rond de ontwikkelzones na alle voorbereidingen een continue bouwstroom op gang komt.
 • Ten tweede dient er naar nieuwe locaties te worden gekeken. ChristenUnie ziet kansen in enkele naoorlogse stadswijken met veel slecht geïsoleerde sociale huur.  Door slim verdichten kan dit gecombineerd worden met vergroening.
 • Ten derde wil de ChristenUnie ook de discussie aangaan over de Waarderpolder. De ChristenUnie ziet graag twee stappen: (1) maak samen met ondernemers en inwoners een stedenbouwkundige visie op dit gebied met een horizon van 20 a 30 jaar. Doe dit ook voor delen die ook op lange termijn alleen voor bedrijven zijn. Er is nog zoveel mogelijk qua verdichting en vergroening. Dit is ook nodig om nieuwe ruimte voor ondernemers te vinden (2) En kijk daarbij welke delen een gemengd woon/werk gebied kunnen worden (met name in het zuidelijke deel zijn er kansen hiervoor). De ChristenUnie ziet graag ruimte voor deze nieuwe mix van wonen en werken bij Haarlemmer Stroom en op kavels langs de Oudeweg, bijvoorbeeld rond de KPN-toren.

Mobiliteit

 • Maak ambities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit SMART zowel qua output als outcome: concreet te realiseren projecten en concreet te behalen CO2-winst / modal shift. Wat betreft dit laatste: stel een concreet doel voor het aandeel fiets en OV dat in 2030 moet zijn bereikt met concrete tussendoelen. Maak Haarlem Fietsstad van Nederland.
 • Kijk kritisch naar de verkeerscirculatie. Durf op meerdere plekken in de stad binnen 2 jaar knips te realiseren voor doorgaand autoverkeer om zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren en duurzame mobiliteit te stimuleren. Zo kunnen ook een aantal grijze wegen worden omgevormd tot fietsstraat of woonstraat.
 • Focus op uitvoering en zorg daarom voor meer projecten op de plank die uitvoeringsgereed zijn. Zet daarbij ook meer in op het binnenhalen van provinciale en rijkssubsidies en kijk of ook het bedrijfsleven kan bijdragen aan verduurzaming van de mobiliteit zoals investeren in fiets en OV (zoals in Eindhoven waar ASML bijdraagt aan extra OV en aan verbeteringen van de OV-infrastructuur).
 • Zet in om een ambitieus beleid voor stimuleren van fiets en OV. Investeer in comfortabele doorfietsroutes zowel Noord-Zuid als Oost-West en een grote 2e fietsenstalling onder het stationsplein. Kies voor een HOV-busbaan langs de Prins Bernhardlaan. En zorg dat tegelijk met knooppunt Nieuw Zuid ook een HOV busbaan wordt gerealiseerd vanaf de Rustenburgerlaan tot aan de A9 en onderzoek of deze busbaan ongelijkvloers het kruispunt met de Prins Bernhardlaan kan passeren om zo het HOV te versnellen en de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer van de Schipholweg te verbeteren. Onderzoek of de doorstroming op de Schipholweg kan verbeteren door autoverkeer vanaf de A9 primair via de Amerikaweg naar Schalkwijk te leiden in plaats van via de Europaweg en daartoe de Schipholweg tussen Prins Bernhardlaan en knooppunt Nieuw Zuid te versmallen.
 • Maak een alliantie met andere gemeenten in en rond de MRA om te komen tot een plan en lobby voor de spoorlijnen Haarlem/Zaandam-Almere/Hilversum/Utrecht (geen kerende treinen meer op Amsterdam Centraal en sterke frequentieverhoging zodat Haarlem rechtstreeks wordt verbonden met grote delen van Noord, Zuid en Oost Nederland).
 • Zoek naar extra mogelijkheden voor bekostiging vanuit de woningbouw voor investeringen in duurzame mobiliteit: maak een gemeentelijke mobiliteitsfonds waar elk bouwproject in de gemeente aan bijdraagt op basis van de geschatte WOZ waarde na realisatie en op basis van de parkeernorm (hoe lager de parkeernorm, hoe groter de bijdrage). Zet in op lagere parkeernormen om zo meer ruimte te hebben voor woningen en meer geld te investeren in duurzame mobiliteit dan in dure parkeerplaatsen die juist het autoverkeer stimuleren.
 • Streef ernaar hervorming buslijnennet reeds in 2024 in te voeren. Wacht dus niet tot de nieuwe concessie in 2027 maar maak met de provincie afspraken over de komst van nieuwe lijnen die na 2027 blijven bij gebleken succes. O.a. Delftplein-Waarderpolder-Oostpoort-Amsterdam, Delftplein – Koepel – Nieuw Zuid en Schalkwijk Zuid-Oostpoort-Sloterdijk.

Duurzaamheid

 • Wij missen het thema circulaire economie. In paragraaf 3.2 van ons verkiezingsprogramma doen wij hiervoor enkele voorstellen.
 • Wij zijn enthousiast over de ambities voor vergroening maar zouden dit graag meer SMART geformuleerd zien. Wat ons betreft komt er een concrete ambitie voor het aantal m2 steenbreek. Niet alleen op particuliere grond, maar ook in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het vergroenen van middenbermen (Spaarndamseweg)
 • De straat moet terug naar de inwoners met meer ruimte voor groen, spelen, ontspannen en sport. Parkeren niet meer voor de deur, inzetten op wijkhubs op enige afstand en deelmobiliteit en vooral ook: radicaal inzetten op lopen, fietsen en OV.

Wij wensen u veel wijsheid bij het uitwerken van het akkoord zien uit naar een spoedig debat over de resultaten.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20220602 Input ChristenUnie coalitieakkoord.pdf164,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug