Spoeddebat wachtlijsten WMO

Oude handen en zorgdonderdag 20 december 2018 23:25

Begin december werd bekend dat de wachtlijst voor WMO-aanvragen is opgelopen tot 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het soort aanvraag. Oorzaak is onder meer een groei van de aanvragen met circa 20%. Inmiddels wordt de wettelijke termijn van 8 weken ruim overschreden. Mensen wachten lang op zorg die ze wel keihard nodig hebben. De gemeenteraad hield daarom een spoeddebat.

Voor de zomer had het college al eerste signalen dat er vertragingen waren. Na de zomer zijn extra maatregelen genomen. De maatregelen bleken onvoldoende en het duurde nog tot december voordat de raad hierover werd geïnformeerd. Raadslid Frank Visser: “Dit is veel te laat. Als er zulke grote problemen zijn dan hoort de gemeenteraad te worden geïnformeerd. De wethouder wist het in ieder geval al in september. Toen duurde het nog 3 maanden voordat de raad wat hoorde. En nu VVD, Trots Haarlem en ChristenUnie hierover deze week vragen stelden in voorbereiding op het debat bleek de gemeente nauwelijks inzicht te hebben in de lengte van de wachtlijsten per categorie, hoeveel situaties als urgent zijn beantwoord, etc. Dat soort gegevens zou je zo uit de computer moeten kunnen halen maar dat blijkt dus niet mogelijk”.

Wethouder Meijs wil nu een extern bureau onderzoek laten doen naar optimalisering van de processen rond WMO-aanvragen. De ChristenUnie heeft echter 2,5 jaar geleden al een voorstel had gedaan dat breed is gesteund door de raad. De ChristenUnie stelde toen voor om “omgekeerd” te gaan toetsen. Mensen met eenvoudige aanvragen zoals voor huishoudelijke hulp krijgen hierbij als de aanvraag redelijk lijkt direct een voorlopige beschikking voor zorg. De weken daarna wordt in de praktijk gekeken of de zorg voldoende is of dat er meer of juist minder nodig is. Zo krijgen mensen sneller zorg en is meer maatwerk mogelijk.

Het college zou na de motie van de ChristenUnie een proef doen, maar dit blijkt nooit te zijn gebeurd. Het college is wel “omgekeerd” gaan toetsen, maar dat blijkt iets heel anders te zijn dan door de gemeenteraad beoogd. Het gaat dan om integraal werken vanuit de klant. Kijk wat deze nodig heeft en kijk daarna pas naar de verschillende wettelijke kaders in plaats van andersom. Visser: “Uiteraard zijn we voor dit integrale werken, maar het is niet wat wij hebben voorgesteld. De Raad heeft nooit gehoord dat de gevraagde proef niet is uitgevoerd. Wij hoorden pas vlak voor het debat in antwoord op onze vragen dat het college oorspronkelijk een proef wilde doen met het sociale wijkteam, maar dit bij nader inzien toch niet verstandig leek. Nu pas wordt nagedacht over een alternatief. Maar al die tijd dacht de raad dat we al lang zo werkten. Het college gebruikte immers wel steeds de term “omgekeerd toetsen”, maar bedoelde daar dus heel wat anders mee!”

MOTIE Per direct zorg verlenen conform motie “Draai het eens om”

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 20 december 2018,

In beraadslaging over de lange wachtlijsten voor de WMO

Constaterende dat:

  • De wachttijd bij WMO-aanvragen fors is opgelopen en de raad hierover niet eerder is geïnformeerd;
  • In de motie "Draai het eens om" bij de behandeling van de Kadernota 2016 een voorstel is gedaan om mensen sneller zorg te verlenen en meer maatwerk mogelijk te maken;
  • In deze aangenomen motie het college is gevraagd een proef te doen die inhoudt dat zo snel mogelijk na een aanvraag wordt gestart met zorg en pas na evaluatie en bijstelling een beschikking wordt afgegeven, het zogenaamde omgekeerd toetsen;
  • Met een dergelijke methode de lange wachttijden kunnen worden voorkomen omdat de zorg al verleend wordt gedurende het aanvraagprocedure;
  • Uit antwoorden op technische vragen blijkt dat de gevraagde proef na ruim twee jaar nog steeds niet is uitgevoerd;
  • Uit deze antwoorden blijkt dat de "omgekeerde toets" die het college inhoudt dat integraal wordt gekeken vanuit zorgbehoefte in plaats van vanuit de verschillende wettelijke kaders;
  • Een dergelijke integrale blik goed is, maar iets heel anders is als de omgekeerde toets zoals door de raad in de motie gevraagd;

Overwegende dat:

  • De voorgestelde werkwijze met direct voorzien in zorg de huidige lange wachtlijsten had kunnen voorkomen;
  • Nu helaas geen tijd meer is voor een proef, maar direct handelen noodzakelijk is;

Verzoekt het college

Met onmiddellijke ingang te starten met het verlenen van zorg voor alle lopende wmo-aanvragen die naar hun aard in aanmerking komen voor de omgekeerde toets zoals bedoeld in de motie draai het eens om

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

Toelichting: bij de omgekeerde toets valt te denken aan verzoeken om huishoudelijke hulp. Als bij een verzoek tijdelijk 5 uur wordt verstrekt en de uiteindelijke beschikking zegt 3 of 7 uur dan is dat niet erg. Iets anders is bijvoorbeeld een aanvraag voor een traplift. Dat is een dure structurele maatregel en vraagt uiteraard wel eerst het volledig doorlopen van de aanvraagprocedure

 

« Terug

Reacties op 'Spoeddebat wachtlijsten WMO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.