Duidelijke procedures bomenkap

DSC02792.JPGdonderdag 11 april 2019 23:33

Haarlem werkt aan een nieuwe bomenverordening. De bedoeling van deze verordening is bomen beter te beschermen. De beoordeling van kapaanvragen wordt strenger en bij de kap van een enkele boom kan al een herplant worden opgelegd. De meeste fracties in de gemeenteraad hebben echter nog veel vragen over het voorstel. Het college komt binnenkort met een nieuwe tekst die in de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

De ChristenUnie vindt dat de procedures in de verordening duidelijker moeten, dat (aanvragen voor) kapvergunningen digitaal voor iedereen inzichtelijk moeten worden en dat de bezwaarprocedure rond bomenkap moet worden verduidelijkt.

Particuliere tuinen

Een lastige discussie is de vraag hoe om moet worden gegaan met het kappen van bomen in particuliere achtertuinen. Momenteel geldt nog dat geen kapvergunning nodig is als de dwarsdoorsnede van de stam van de boom op 1,30 meter hoogte kleiner is dan 20 cm, de achtertuin kleiner is dan 100m2 en de bomen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. In de nieuwe bomenverordening wordt niet gekeken naar de grootte van de achtertuin maar van de totale kavel. Dat is namelijk een maat die makkelijk uit het kadaster te halen is. Bij een kavel kleiner dan 160 m2 is geen kapvergunning nodig tenzij het om een monumentale boom gaat.

Een deel van de raad vindt een kavel van 160m2 te groot (de meeste kavels in Haarlem zijn immers kleiner) en wil het aantal m2 verkleinen. Tegelijk wil de raad al bomen vanaf 10cm doorsnede meerekenen. Raadslid Frank Visser: “Het is op zich begrijpelijk dat we strenger kijken naar het kappen van bomen op particuliere grond maar als we beide criteria aanscherpen vrees ik dat we wel erg veel vergunningaanvragen krijgen. De vraag is of dat verstandig is want de gemeente zal die aanvragen grotendeels moeten toewijzen. Er zijn immers vaak geen gronden een vergunning te weigeren als het om bomen op particuliere percelen gaat”.

Adviescommissie

Als er een belangenafweging moet worden gemaakt tussen bijvoorbeeld woningbouw of overlast en bomenbehoud wil de gemeente een externe expertise commissie instellen die gaat adviseren over kapaanvragen. De ChristenUnie vindt dat leden van deze commissie betaald moeten krijgen voor hun werk. Ook dient er een boomdeskundige in deze commissie te zitten en dus niet alleen maar een landschapsdeskundige.

Ook wil de ChristenUnie dat de adviescommissie sneller kan worden ingeschakeld. In de voorgestelde bomenverordening staat dat de commissie alleen wordt ingeschakeld als de afdeling beheer en beleid van de gemeente dat nodig acht omdat een aanvraag complex is. De ChristenUnie wil dat aanvragen niet alleen als “complex” worden bestempeld als er een belangenafweging speelt maar ook als het om een aanvraag voor een grote hoeveelheid bomen gaat. Ook vindt de ChristenUnie in geval er bezwaar wordt gemaakt dat dan ook advies van de commissie moet worden gevraagd.

Kandalaberen

De concept bomenverordening is nog niet goed leesbaar. Zo wordt de technische term “kandalaberen” (een bepaalde vorm van snoeien) gebruikt zonder dat dit wordt toegelicht. De ChristenUnie heeft er op gewezen dat volgens een gangbare definitie van kandalaberen op Wikipedia hier ook onder kan worden verstaan dat een boom tot aan de stam wordt gesnoeid. Dat zal in veel gevallen niet de bedoeling zijn. De gemeente Amsterdam heeft daarom duidelijke definities opgenomen in hun bomenverordening. Zo mag bij kandalaberen niet meer dan 20% worden weggehaald. De ChristenUnie wil dat Haarlem ook gaat zorgen dat de Haarlemse bomenverordening voor iedereen begrijpelijk is en niet voor meerdere uitleg vatbaar.

Bomenlijst

Er komt een gemeentelijke lijst van waardevolle en monumentale bomen. Hierop komen zowel bomen in de openbare ruimte als particuliere bomen. Voor deze bomen geldt extra bescherming. De ChristenUnie heeft gepleit voor een regeling dat bomen op aanvraag aan deze lijst kunnen worden toegevoegd. Ook pleiten wij voor een opschortende werking van kapaanvragen als zo’n aanvraagprocedure loopt. Tenslotte moeten grondeigenaren bij aankoop van een stuk grond met daarop een monumentale boom worden geïnformeerd over de status van de boom. Nu gebeurt het immers vaak dat bomen worden gekapt omdat de eigenaar simpelweg niet weet dat de boom een monumentale status heeft.

« Terug

Reacties op 'Duidelijke procedures bomenkap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.