Op naar een mobiliteitsakkoord voor Haarlem!

DSC02710.JPGdonderdag 02 juni 2022 20:30

De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid een amendement van ChristenUnie en Actiepartij aangenomen. In het amendement wordt opgeroepen om te komen tot een regionaal mobiliteitsakkoord met middelgrote en grote werkgevers om de mobiliteit van werknemers te verduurzamen. Ook vraagt het amendement de landelijke rapportageplicht die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd aan te grijpen om meer inzicht te krijgen in de prestaties van bedrijven in onze regio. Raadslid Frank Visser: "Ik hoop zo dat er een soort competitie tussen bedrijven ontstaat. Zo kunnen we de de mobiliteit in Haarlem niet alleen verduurzamen maar ook de bereikbaarheid van Haarlem verbeteren".

Het onderstaande amendement is gesteund door 11 van de 15 Haarlemse politieke partijen. Alleen VVD, BVNL en Hart voor Haarlem stemden tegen. Forum voor Democratie was afwezig.

AMENDEMENT Werkgeversaanpak intensiveren in GR Bereikbaarheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juni 2022,

In beraadslaging over het ontwerp-jaarplan GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2023

Constaterende dat:

 • Haarlem via de MRA participeert in het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit als onderdeel van de Uitvoeringsagenda van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB);
 • Binnen dit programma de werkgeversaanpak Waarderpolder heeft gelopen beter bekend als Beter Op Weg (BOW) waar werknemers uit de Waarderpolder punten konden verdienen voor spitsmijden waarmee ze producten konen komen in een webshop;
 • Haarlem voor dit project 170.000 euro subsidie van het Rijk heeft gekregen per jaar en dat eind 2020 82 werkgevers waren aangesloten;
 • Haarlem voornemens is in het kader van de nieuwe Uitvoeringsagenda SBaB opnieuw subsidie aan te vragen voor Beter Op Weg en het streven daarbij is verder te kijken dan alleen de Waarderpolder
 • Door de app nauwkeurig gemonitord kan worden;
 • Ook andere regio’s dergelijke bereikbaarheidsprogramma’s hebben, maar met andere projecten, bijvoorbeeld Amsterdam ZO bereikbaar met een e-business-bike probeertool en de app Toogethr Cycles die fietsgebruik stimuleert[1].

Overwegende dat

 • De app Beter op Weg een positieve prikkel biedt voor de mobiliteitstransitie, maar uiteindelijk vooral een vrijblijvende individuele prestatie is van de werknemers en de werkgevers hier niet op worden afgerekend;
 • In het Klimaatakkoord landelijke afspraken zijn gemaakt over het reduceren van het aantal zakelijke autokilometers voor 2030 met 8 miljard kilometer per jaar;
 • Dit ook in Haarlem een substantiële opgave is (ter vergelijking: dit is ongeveer 1/3 van het aantal reizigerskilometers bij de Nederlandse Spoorwegen in heel Nederland in 2019);
 • Werkgevers met meer dan 100 werknemers als uitvloeisel van het Klimaatakkoord vanaf 1 januari 2023 door het Rijk verplicht worden gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers met als doel 1 megaton CO2-winst in 2030[2].
 • Als werkgevers in 2024 niet goed op koers liggen om dit doel te halen er vanaf 2025 een verplichting volgt om slimmer en zuiniger te reizen;
 • Sommige grote werkgevers in het land al verdergaande stappen hebben gezet. Zo kunnen de 3000 werknemers van Eneco in Rotterdam alleen nog maar bij kantoor parkeren als het reistijdverschil tussen auto en OV meer dan 35 minuten is én hun auto niet meer dan 150 gram CO2 per kilometer uitstoot[3].
 • In de regio op dit vlak veel kansen liggen gezien de goede OV-bereikbaarheid;
 • Om te komen tot een succesvol resultaat het wenselijk is dat lokale overheden werkgevers hiervoor stimuleren en faciliteren;
 • Reductie van het aantal autokilometers in de regio ook kan bijdragen aan de bereikbaarheid;

BESLUIT:
In de zienswijze tussen punt 1 en 2 het volgende punt toe te voegen:

2. Vanuit Haarlem voor te stellen om in het jaarplan 2023 van de GR, rekening houdend met de landelijke rapportageverplichting per 1 januari 2023, intensiever in te zetten op de werkgeversaanpak met zo mogelijk de volgende onderdelen:

- Een regionaal mobiliteitsakkoord met alle werkgevers met 50 of meer werknemers met afspraken over te behalen doelen t.a.v. spitsmijden, thuiswerken en modal shift naar duurzame mobiliteit en ondersteuning middels campagnes en apps voor het bereiken van deze doelen;

- Streven naar deelname aan mobiliteitsrapportages door de regionale werkgevers met 50 tot 100 werknemers aan de rapportage over de mobiliteit in aanvulling op de landelijke rapportageplicht voor werkgevers met 100 of meer werknemers

- Het realiseren van een regionale monitoring van de data die wordt gerapporteerd zodat voor gemeenteraden, inwoners en regionale werkgevers de voortgang inzichtelijk wordt;

- Het opzetten van een e-businnes-bike probeertool

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Danny van Leeuwen, Actiepartij

« Terug