Nieuwe parkeernormen in de inspraak

20150516_17143827-10-2022 22:34 27-10-2022 22:34

De Haarlemse parkeernormen worden aangepast. Deze normen bepalen hoeveel parkeervoorzieningen er bij nieuwe woningen en voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Zo zijn er minder plekken nodig in de buurt van HOV knooppunten en meer in buitenwijken. Ook maakt het verschil of het om een sociale huurwoning of een koopwoning gaat. Dit komt omdat in een straat met sociale huurwoningen over het algemeen het autobezit lager is.

Met het voorstel wordt het aantal parkeerplekken per woning per saldo iets minder. Dit is allereerst om beter aan te sluiten bij het feitelijke autobezit. Het wordt ook gedaan om kosten te besparen. Als we de oude parkeernormen zouden handhaven zou het bouwen van woningen in Haarlem te duur worden terwijl de woningnood hoog is. Het realiseren van parkeerplaatsen kost namelijk veel geld. Parkeerplekken nemen ook veel ruimte in. Minder parkeerplaatsen betekent ook ruimte voor meer woningen, meer groen en meer speelplekken. Tenslotte zijn de strengere parkeernormen bedoeld om de mobiliteitstransitie te stimuleren. Doel is om bewoners te stimuleren vaker te laten kiezen voor lopen, fietsen en het OV. Veel reisafstanden zijn zo kort dat dit prima kan. Zo blijven ook veel autoritten momenteel binnen de stad. Uiteraard moet er dan wel meer geïnvesteerd worden in goede fietsvoorzieningen. Dit kan er toe leiden dat minder huishoudens een tweede auto nemen en dat scheelt veel ruimte in de stad.

Maar uiteraard is dit een voorstel dat veel discussie oproept. Daarom is het nu eerst in de inspraak gegaan. De raadscommissie beheer kon wel al een eerste reactie geven. Het college neemt deze reactie mee in de beantwoording van alle inspraakreacties. In 2023 neemt de Gemeenteraad een definitief besluit.

Lees hieronder de bijdrage van ChristenUnie raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de ChristenUnie steunt het principe van de nieuwe parkeernormen, we hebben mobiliteitstransitie nodig, niet alleen voor duurzaamheid maar vooral ook om de stad leefbaar te houden. Als elk Haarlems huishouden 2 auto’s zou hebben dan slipt de stad dicht.

Over de uitwerking hebben we wel nog wat kritische opmerkingen over het bezoekersparkeren, het salderen, de fietsparkeernorm en de regels rond sociale woningbouw en over theaters en religieuze gebouwen:

  1. Het stuk stelt dat bij nieuwbouw bezoekersparkeren op eigen terrein moet. Hoe gaat dat praktisch werken? Dat wordt gedoe bij gelijktijdige feestjes bij kleine bouwprojecten. In de openbare ruimte is dat makkelijker want dan middelt het zich uit over de hele wijk.
  2. Uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein wordt gefaciliteerd. Prima. Maar tegelijk is salderen mogelijk met bestaande plekken in de openbare ruimte die werden gebruikt door de oude functie op het perceel. Op zich logisch, maar dan krijgt de ene woning in een project dus een vergunning op straat en de ander moet parkeren op eigen terrein. Hoe dat geregeld wordt: daar is het stuk onduidelijk over.
  3. Wij vrezen dat dit mis gaat bij bezoekersparkeren. Want dan zou de ene bewoner in nieuwbouw wel bezoekersparkeren mogen in de openbare ruimte omdat hij een vergunning heeft voor de straat en de andere niet omdat hij een vergunning heeft op eigen terrein. Wethouder dat is toch niet de bedoeling?
  4. Parkeren op eigen terrein is prima, maar bezoekersparkeren ook verbieden lijkt de ChristenUnie onhaalbaar. In de binnenstad hebben we recent juist om deze reden ruimte geboden voor bezoekersparkeren.
  5. Ik heb niet alle normen gecheckt maar mij vielen de religieuze gebouwen op. Die gaan uit van 41 fietsplekken en 10 auto’s per 100 zitplaatsen. Als er 4 mensen per auto zijn dan is kennelijk het uitgangspunt dat 19 mensen te voet komen. Als ik dan kijk naar theaters dan is er een heel andere verdeling. Daar gelden 25,5 fietsplekken per 100 zitplaatsen en 5,2 auto’s per 100 m2 vloeroppervlak. Neem de Stadsschouwburg. Die is 7370m2 en heeft 633 zitplaatsen. Dat zou neerkomen op 425 autoplekken en 150 fietsplekken. Een kerk die net zo groot is zou slechts 63 autoplekken hebben en 240 fietsplekken. Ik betwijfel gezien dit grote verschil en het feit dat kerken steeds meer een regiofunctie hebben of dit goede normen zijn.
  6. Voor sociale woningbouw zijn minder parkeerplekken nodig. Maar is dat in alle gevallen verstandig? Wat als deze woningen worden geliberaliseerd en op een gegeven moment bij een nieuwe huurder een veel hogere prijs krijgen? Dan kan er wel eens een tekort aan parkeerplekken ontstaan!
  7. Tenslotte de fietsparkeernorm voor bezoekers. Die staat nu op 0,5. Dat is echter het minimum. De ChristenUnie stelt voor op het gemiddelde te gaan zitten dus 0,75.

« Terug