Groenslingers in Keizerstraat en Barrevoetestraat

IMG_20200503_092005587_HDR.jpg23-12-2021 20:48 23-12-2021 20:48

De Keizerstraat en Barrevoetestraat worden heringericht tot fietsstraat. Hiermee wordt deze belangrijke toegang tot de binnenstad vanaf de Leidsevaart een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Op voorstel van de ChristenUnie zullen hier als proef ook circa 7 groenslingers worden opgehangen. Door gebruik van klimplanten die groeien langs kabels boven de weg kunnen deze smalle straten worden vergroend.

Bekijk hier de bijdrage tijdens de raadsvergadering en lees onder de video het nieuwsbericht en het aangenomen amendement:

Het voorstel voor het plaatsen van groenslingers kwam oorspronkelijk van de ambtenaren die het plan hebben gemaakt voor de herinrichting. Zowel omwonenden als de gemeenteraad waren enthousiast over dit voorstel. Het college trok het voorstel echter in omdat er bezwaren waren vanwege de veiligheid en de onderhoudskosten van het nieuwe groen. Raadslid Frank Visser: “Wij hebben daarover doorgevraagd en het bleek dat het veiligheidsprobleem wel mee viel, mits de kabels hoog genoeg zouden worden opgehangen, net als de al aanwezige feestverlichting.”

Grootste punt waren vooral de onderhoudskosten. Die  zouden maar liefst 35.000 euro per jaar zijn voor 7 slingers. Frank Visser: “Ik heb hier vragen over gesteld want dit leek mij een veel te hoog bedrag. Het bleek dat men er vanuit ging dat de slingers maar liefst 15x (!!) per jaar gesnoeid zouden moeten worden. Dat lijkt mij rijkelijk veel, zelfs bij snelgroeiende planten. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld in de praktijk de proef op de som te nemen. Elders in de binnenstad zijn al kleinere groenslingers die niet zo vaak hoeven worden gesnoeid. We kunnen ook verschillende planten gebruiken en dan kijken wat het beste werkt.”

Een raadsmeerderheid was het eens met de ChristenUnie en heeft een amendement gesteund om alsnog de groenslingers toe te voegen aan het ontwerp van de Keizerstraat en Barrevoetestraat. Als de groenslingers een succes zijn komen ze mogelijk in meer straten in de binnenstad.

AMENDEMENT Hang de slingers op voor feestelijk groene Vijfhoek

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 december 2021,

In beraadslaging over de Vaststellen DO verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en aanvraag uitvoeringskrediet voor realisatie,

Constaterende dat:

 • De gemeente bij het voorlopig ontwerp als concept de groenslingers heeft geïntroduceerd: een gespannen kabel tussen de gevels van woningen met daaraan een snelgroeiende plant die voor begroeiing boven de weg zorgt als middel om de Keizerstraat en Barrevoetestraat te vergroenen en hittestress tegen te gaan;
 • Bewoners tijdens de informatiebijeenkomst op 12 oktober 2021 en blijkens meerdere schriftelijke zienswijzen positief tot zelfs enthousiast hebben gereageerd op het ophangen van groenslingers en meerdere bewoners hun gevel hiervoor al hebben aangemeld;
 • Het college desondanks dit idee dit bij de bespreking van het voorlopig ontwerp heeft ingetrokken vanwege de veiligheid;
 • Ook de raadsnota van het definitieve ontwerp suggereert dat het niet kan vanwege de veiligheid en bovendien de profielbreedte van de straten zich niet zou lenen voor de aanleg;
 • Realisatie van 7 slingers mogelijk is voor 18.000 euro;

Overwegende dat:

 • Uit de ontwerpnota blijkt dat het bezwaar van de veiligheid niet zo absoluut is: zo zijn nood- en hulpdiensten bezorgd of bij het blussen van en hulpverlening op de bovenverdiepingen niet bemoeilijkt wordt, dit geldt echter ook voor andere locaties waar de groenslingers reeds zijn toegepast, en dit bezwaar kan worden gemitigeerd door voldoende onderlinge afstand van de slingers en tot de reeds aanwezige feestverlichting.
 • Uit de ontwerpnota ook blijkt de breedte van de weg weliswaar een zorgpunt is vanuit welstand of het beoogde effect wordt behaald maar hier niet staat dat de straten zich op deze reden niet voor groenslingers zouden lenen, en de genoemde straten zijn bovendien slechts beperkt breder dan de Korte Houtstraat waar al jaren sprake is van groenslingers;
 • De afdeling ruimtelijk beleid enthousiast is over het voorstel: Door de groene bogen is het autoverkeer eerder bereid langzamer te gaan rijden wat past bij de inrichting als fietsstraat, bovendien wordt het aanzicht van de straten mooier met meer beplanting;
 • De afdeling welstand ook positief is over het concept maar nog wel twijfels heeft over de locatie gezien de verkeersfunctie van de Keizerstraat en Barrevoetestraat, dit argument juist het belang van de groenslingers onderstreept omdat het juist de bedoeling is dat beide straten met de herinrichting meer een verblijfsfunctie krijgen en de groenslingers daar dus goed bij passen
 • Het blijven hangen van vrachtwagens achter spankabels en daarmee mogelijke schade aan gevels kan worden voorkomen door de kabels op voldoende hoogte op te hangen en door aan het begin van de straat een kabel op te hangen die te hoge vrachtwagens tegenhoudt en dit risico bovendien al bestaat vanwege de aanwezige feestverlichting;
 • Er zorgen zijn vanuit beheer en onderhoud over de hoogte van de beheerkosten van de groenslingers waarbij wordt uitgegaan van circa 15 onderhoudsbeurten in een groeiseizoen van 9 maanden wat neerkomt op circa 35.000 euro per jaar;
 • Deze beheerkosten nog erg onzeker zijn en mogelijk kunnen worden gedrukt door samenwerking met omwonenden en ondernemers en door minder vaak te snoeien;
 • Het toepassen van groenslingers een interessante pilot is om te zien of deze manier van vergroening toepasbaar is op meer locaties in de Binnenstad en dat in deze pilot kan worden gekeken naar mogelijkheden om de beheerkosten binnen de perken te houden;

Besluit:

Het voorgestelde besluit aan te vullen met:

2. Bovenop het voorgestelde uitvoeringskrediet € 18.000,- beschikbaar te stellen voor het als pilot aanbrengen van groenslingers in de Keizerstraat en Barrevoetestraat als onderdeel van de herinrichting en dit ten laste te brengen van IP post SOR.03.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Anne Feite Bloem, SP

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug