Huisvestingsverordening met opkoopbescherming

IMG_5292.JPGdonderdag 23 december 2021 22:16

Als eerste gemeente van Nederland geldt in Haarlem vanaf 1 februari 2022 een opkoopbescherming. Vanaf 1 januari 2022 maakt een verandering in de Huisvestingswet invoeren van zo’n opkoopbescherming mogelijk. Haarlem is nu de eerste stad die dit realiseert.

De opkoopbescherming betekent dat mensen die een huis in Haarlem kopen met een WOZ waarde van maximaal 389.000 euro er zelf moeten gaan wonen. Enige uitzonderingen zijn wanneer kinderen van de eigenaar er gaan wonen, wanneer er sprake is van tijdelijke verhuur van maximaal 12 maanden of wanneer het gaat om een pand waar de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte.

De opkoopbescherming maakt onderdeel uit van een reeks wijzigingen in de Haarlemse Huisvestingsverordening die zijn vastgesteld door de Gemeenteraad. De ChristenUnie heeft deze wijzigingen gesteund maar heeft wel voorgesteld de opkoopbescherming wat minder streng te maken.

Raadslid Frank Visser: “Het is goed dat in Haarlem huisjesmelkers die de ene na de andere woning opkopen worden tegengehouden. Door deze huisjesmelkers is het voor starters op de Haarlemse woningmarkt heel lastig een woning te vinden. Maar het nu ingestelde verbod gaat wel erg ver. Ik had liever gezien dat het voor particulieren wel mogelijk was gebleven om één extra woning kopen, bijvoorbeeld om deze te verhuren aan kennissen die zelf niet de middelen hebben om iets te kopen. Ik ken meerdere mensen die dat in het verleden hebben gedaan en bijvoorbeeld zo’n woning dan later hebben verkocht aan de eigen kinderen. Ik denk dat als we over een paar jaar de opkoopbescherming gaan evalueren de uitkomst zal zijn dat de opkoopbescherming te veel flexibiliteit heeft weggehaald.”

Het amendement van de ChristenUnie om de opkoopbescherming te versoepelen haalde het uiteindelijk niet in de gemeenteraad. Wel werd last minute een aantal fouten uit de verordening gehaald die de ChristenUnie had ontdekt. Visser: “Er was o.a. een zin over woningcorporaties weggevallen in de verordening. Hierdoor zouden ook woningcorporaties geen woningen meer kunnen kopen in de stad. Dat is natuurlijk niet de bedoeling”.

Volgens de ChristenUnie is het vooral van belang dat er meer gebouwd gaat worden in de stad. Visser: “De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang en voor elke koopwoning in de stad zijn er minstens 40 gegadigden. Strengere regels zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat. We moeten zorgen dat er meer woningen komen. Als we meer bouwen in de stad kunnen we ook de opkoopbescherming in de toekomst mogelijk weer afschaffen.”

AMENDEMENT Vergunning verhuur voor Haarlemmers met 2e woning

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 december 2021,

In beraadslaging over de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022;

Constaterende dat:

 • In de voorgestelde verordening een opkoopbescherming is opgenomen voor alle woonruimten die op het moment van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar een WOZ-waarde hebben van €389.000 of lager;
 • Voor deze woonruimten geldt dat een vergunning voor de verhuur nodig is welke wordt verleend indien
  (1) de woonruimte in gebruik wordt gegeven aan een woningzoekende die een bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad heeft met de eigenaar;
  (2) de eigenaar tenminste 12 maanden zelf heeft gewoond in de betreffende woonruimte en deze verhuurd voor periodes van maximaal 12 maanden of
  (3) de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte.

Overwegende dat:

 • De opkoopbescherming vooral bedoeld is om te voorkomen dat huisjesmelkers massaal woningen opkopen en deze tegen een hoge huurprijs verhuren en zo starters wegdrukken van de woningmarkt;
 • Bij de voorgestelde opkoopbescherming het echter onmogelijk wordt voor Haarlemmers om een tweede woning te kopen bijvoorbeeld om een kennis te helpen die geen hypotheek kan krijgen en/of als investering zodat daar later eigen kinderen kunnen wonen;
 • Dergelijke kleinschalige particuliere investeringen door Haarlemmers helpen om het gat voor veel woningzoekers te overbruggen dat er momenteel is tussen sociale huur en koop (toevoegen woningvoorraad sociale en middeldure huur);

Van mening dat:

 • De oververhitte Haarlemse woningmarkt moet worden beschermd tegen professionele opkopers;
 • Het echter niet zo mag zijn dat door de opkoopbescherming Haarlemmers geen enkele mogelijkheid meer hebben te investeren in een tweede woning;
 • Met dit amendement hiervoor beperkt ruimte wordt geboden (wel voor een tweede woning, maar niet voor een derde woning en ook niet voor mensen die niet in Haarlem wonen);

BESLUIT

De voorgestelde verordening als volgt te wijzigen:

 1. Aan artikel 3.4.3 wordt na lid 2 het volgende lid 3 (nieuw) toegevoegd onder vernummering van lid 3 en 4 (oud) naar lid 4 en 5 (nieuw) en onder vernummering van de verwijzingen naar dezelfde leden in artikel 3.4.5 en in de toelichting bij artikel 3.4.3:

  3. de eigenaar bij het in gebruik geven van de woonruimte, zelf ingeschreven staat op een ander adres in de gemeente en behoudens de in gebruik te geven woonruimte, het eigen woonadres en eventuele woonruimtes die in gebruik zijn gegeven op grond van andere leden van dit artikel géén andere woning in de gemeente in eigendom heeft;

 2. Aan artikel 3.4.5 wordt na lid 4 het volgende lid 5 (nieuw) toegevoegd onder vernummering van lid 5 (oud) naar lid 6 (nieuw):

  5. In het geval dat een aanvraag ziet op verleningsgrond als bedoeld in artikel 3.4.3, derde lid, worden nadere bescheiden aangeleverd waaruit blijkt dat de eigenaar ingeschreven staat op een ander adres in de gemeente, welke andere woonruimtes de eigenaar in eigendom heeft binnen de gemeente en welke verhuurvergunningen op grond van dit artikel reeds zijn verstrekt aan de eigenaar;

 3. Aan de toelichting van artikel 3.4.3 wordt toegevoegd:

  De uitzondering in lid 3 gaat over verhuur van een woonruimte door een eigenaar die op een ander adres in de gemeente staat ingeschreven. Deze uitzondering kan slechts voor één woonruimte worden gebruikt. Hiermee wordt het grootschalig opkopen door professionele opkopers en door opkopers van buiten de gemeente tegengehouden. Bij het aantal van maximaal twee eigen woningen waaronder het eigen woonadres tellen woningen waarvoor op grond van andere bepalingen in dit artikel een verhuurvergunning is verleend niet mee. Met deze bepaling wordt ruimte geboden voor beperkte ontwikkeling van de particuliere huursector en behouden Haarlemmers de mogelijkheid om bijvoorbeeld bekenden die zelf geen mogelijkheid hebben een woning te kopen te helpen aan een woonruimte.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug