Hogere ambitie fiets en OV in Haarlems mobiliteitsbeleid

DSC02678.JPG23-09-2021 22:55 23-09-2021 22:55

De gemeenteraad is na een lang debat akkoord gegaan met het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente Haarlem. Op voorstel van de ChristenUnie werd verduidelijkt dat ook na realisatie van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten.

Een derde amendement dat op brede steun kon rekenen was het voorstel van de ChristenUnie om te verduidelijken wat wordt bedoeld met “Haarlem goed aansluiten op het nationale spoorwegnet”. In het mobiliteitsbeleid staat door het voorstel nu dat Haarlem streeft naar rechtstreekse treinen (zowel Intercity’s als Sprinters) naar Utrecht, Amersfoort en Almere. Raadslid Frank Visser: “Het moet niet zo zijn dat tot in lengte van jaren alle treinen uit Haarlem eindigen in Amsterdam. Haarlem moet beter verbonden worden met de rest van Nederland. Dat vraagt extra infrastructuur, met name bij station Amsterdam Sloterdijk. Daar moet Haarlem voor lobbyen en dat begint met deze duidelijke tekst in ons eigen beleid”.

Een voorstel van de ChristenUnie wat het niet haalde was om te kijken of in kleine straten in de binnenstad de maximum snelheid terugkan naar 15 km/uur. Visser: “Ik snap dat andere zaken een hogere prioriteit hebben, maar er zijn genoeg straten die qua inrichting al aansluiten bij deze snelheid. Hier kan je zo een bordje ophangen. Dit past goed bij de  ambitie dat de binnenstad vooral voor de voetgangers wordt.” Ook een voorstel om bij de herinrichting van de Europaweg tussen Schipholweg en winkelcentrum Schalkwijk te onderzoeken of deze 30 km/uur kan worden haalde het niet. Frank Visser: “Hulpdiensten kunnen hier over de busbaan, dus je kunt hier de snelheid voor auto’s verminderen. Dit maakt de verkeerssituatie veiliger en stimuleert gebruik van fiets en OV. Het ontwerp voor de herinrichting moet nog worden gemaakt, dus deze discussie komt vast nog wel een keer terug in de gemeenteraad”.

Er was ook veel debat over het nieuwe parkeerbeleid. Het college had voorgesteld om stapsgewijs de komende jaren in de hele stad gereguleerd parkeren in te voeren. Doel hiervan is de parkeeroverlast te bestrijden en meer ruimte te creëren voor bewonersparkeren ondanks het feit dat er de komende jaren 10.000 extra woningen binnen de stad komen. De meerderheid van de gemeenteraad steunt dit beleid maar wil wel dat er eerst varianten worden doorgerekend. Kan het bewonersparkeren bijvoorbeeld goedkoper worden in ruil voor bijvoorbeeld een hogere prijs voor een parkeervergunning voor de tweede auto? Het college gaat dit nu verder uitwerken.

AMENDEMENT Rechtstreekse treinen naar Utrecht, Amersfoort en Almere

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • Wordt gestreefd naar een goede aansluiting op het nationale spoorsysteem, maar niet wordt uitgewerkt wat hier onder wordt verstaan;
 • Het nationale Toekomstbeeld OV 2040 extra treinen voorziet tussen Haarlem en Amsterdam Centraal, maar dat in de meeste scenario’s alle treinen net als nu blijven eindigen op dit station;
 • In het scenario van het Toekomstbeeld OV 2040 waarin wel sprake is van doorgaande treinen naar Weesp daar tegenover staat dat alle Intercity’s tussen Haarlem en Amsterdam Centraal zullen verdwijnen;

Overwegende dat:

 • Het voor een succesvolle lobby van Haarlem van belang is dat we in ons eigen mobiliteitsbeleid duidelijk maken wat wij verstaan onder een goede aansluiting op het nationale spoorsysteem;
 • Zuid-Kennemerland gezien het aantal inwoners een volwaarde aansluiting verdient op het nationale spoorsysteem waarbij veel meer bestemmingen overstapvrij bereikbaar zijn;
 • Daarom doorgaande Intercity’s én Sprinters wenselijk zijn van Haarlem via Amsterdam Centraal naar Almere Centrum, Amersfoort Centraal en Utrecht Centraal in een hogere frequentie dan vandaag;
 • Dit te realiseren is door de bouw van een extra perron bij station Amsterdam Sloterdijk inclusief een vrije kruising en extra perrons bij de stations Haarlem Spaarnwoude, Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Sciencepark en Amsterdam Centraal (behoud 10e doorgaande spoor) en dat voor deze maatregelen al ruimtelijke reserveringen zijn gedaan;

BESLUIT

In het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040 de volgende wijzigingen door te voeren (vetgedrukt is toevoeging):

Blz. 32 Hiervoor is een goede aansluiting van Haarlem en Haarlem Spaarnwoude op het nationale spoorsysteem van groot belang met méér Intercity’s én Sprinters richting Amsterdam Centraal welke ook doorrijden richting Utrecht, Amersfoort en Almere (toename overstapvrije verbindingen).

Blz. 33 De komende 15 jaar verwacht de Ruit Amsterdam 30% meer treinreizigers. Daarvoor worden het spoor en de stations uitgebreid, waaronder de ombouw van Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid (Zuidasdok) en worden meer treinen ingezet. Hierdoor ontstaat meer ruimte op Amsterdam Centraal. Die kan gebruikt worden om meer treinen te rijden tussen Amsterdam Centraal en Haarlem (30% meer zitplaatsen). Haarlem zet daarbij in op realisatie van doorgaande verbindingen richting Utrecht, Amersfoort en Almere en lobbyt voor de daarvoor benodigde extra capaciteit op het spoor rond Amsterdam en uitbreiding van station Haarlem Spaarnwoude naar vier sporen om het OV-gebruik te stimuleren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Bas van Leeuwen, D66

Gertjan Hulster, AP

Ron Dreijer, CDA

Jasper Drost, GroenLinks

Matin Abassi, PvdA

AMENDEMENT Fietsroutes Haarlem Noord corrigeren

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • De Willem Klooslaan op verzoek van de gemeenteraad een fietsstraat wordt maar de stedelijke plusroute in het fietsnetwerk nog steeds is ingetekend via het Plesmanplein
 • De fietsroute door het Van der Aart sportpark ontbreekt terwijl deze frequent wordt gebruikt als scholierenroute, deze route gezien het karakter niet tot het plus of hoofdnet behoort maar dit wel een typisch voorbeeld is van een ontvlochten route;
 • De verschillende routes rond het Delftplein en ook rond kruising Vergierdeweg-Slaperdijkweg-Oostlaan niet goed zijn ingetekend op de kaart;

BESLUIT:

 1. In het aankomende fietsbeleid nader te onderzoeken of er meer ontvlochten routes mogelijk zijn zoals de Van der Aartweg;
 2. De kaart van het fietsnetwerk op blz. 30 als volgt aan te passen en deze wijzigingen ook door te voeren op de andere kaarten waarin dit netwerk is opgenomen:
 • Verleggen stedelijke plusroute/parallelle route van Plesmanplein naar Willem Klooslaan en aansluiten op de nieuwe route door het Schoterbos
 • Corrigeren fietsroutes rond Delftplein en Vergierdeweg-Slaperdijkweg-Oostlaan

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Bas van Leeuwen, D66

Gertjan Hulster, Actiepartij

Jasper Drost, GroenLinks

Matin Abassi, PvdA

AMENDEMENT Europaweg ook naar 30 km/uur – versie 2

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • De Europaweg nu een Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur is en dit in het Mobiliteitsbeleid opnieuw het uitgangspunt is;
 • De Europaweg de komende jaren wordt omgebouwd tot stadsstraat;

Overwegende dat:

 • De exacte invulling van de stadsstraat, inclusief de maximum snelheid nog moet worden uitgewerkt;
 • Het HOV langs de Europaweg tussen Schipholweg en winkelcentrum Schalkwijk een vrijliggende busbaan heeft en ook de hulpdiensten hiervan gebruik kunnen maken;
 • Het hierdoor mogelijk is de snelheid van het autoverkeer te verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de snelheid van het HOV en de hulpdiensten;
 • Bij het omvormen van Gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur van belang is dat dat verkeer geen sluiproutes door de wijk gaat nemen;
 • Bij het omvormen van de Europaweg tussen Schipholweg en winkelcentrum Schalkwijk naar 30 km/uur niet of nauwelijks extra sluipverkeer is te verwachten omdat er slechts een beperkt aantal aansluitingen is op de Europaweg en daarom voor de meeste auto’s de bestaande voorkeursroute via de Europaweg de snelste route blijft;

BESLUIT

 1. Bij de uitwerking van de stadsstraat Europaweg te onderzoeken of het mogelijk is de straat om te vormen tot een 30 km/uur Gebiedsontsluitingsweg zonder dat dit leidt tot ongewenst sluipverkeer van auto’s door de omliggende woonwijken
 2. In de kaart met het gewenste eindbeeld auto op blz. 34 de volgende wijziging door te voeren en deze waar relevant ook te verwerken in de andere kaarten:
 • Vervangen aanduiding “Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur” door “Gebiedsontsluitingsweg mogelijk om te vormen tot 30 km/uur” op de Europaweg tussen Schipholweg en Winkelcentrum Schalkwijk en de Amerikaweg ter hoogte van het winkelcentrum

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

AMENDEMENT Fietsroutes ook door de binnenstad – versie 3

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • Wordt voorgesteld in de binnenstad de voetganger op de eerste plek te zetten waarbij de fiets te gast is;
 • Fietsers daarbij worden gestimuleerd gebruik te maken van een nieuwe fietsring rond de binnenstad;

Overwegende dat:

 • De fietsring de groei van het fietsverkeer door de binnenstad kan remmen en het gebruik van de fiets in het algemeen kan stimuleren, maar dat de kans groot is dat nog steeds voor veel fietsers de routes door de binnenstad het meest aantrekkelijk zijn gezien de vereiste maximale maaswijdte van het fietsnetwerk;
 • Het hierbij gaat om dusdanig hoge intensiteiten dat je niet simpelweg kunt zeggen “dit is onderliggend netwerk”;
 • De fietsring nog gerealiseerd moet worden en zich eerst nog moet bewijzen;
 • Slechts op een beperkt aantal fietsroutes door de binnenstad conflicten zijn met voetgangers en dan nog vooral op zaterdagmiddag en op uitgaansavonden;
 • De gemeentelijke fietsenstallingen in de binnenstad aan fietsroutes behoren te liggen;
 • Het begrip “fietser te gast” de indruk kan wekken dat voetgangers alle ruimte mogen claimen ook op fietsroutes;
 • Het een betere balans is als in de binnenstad de snelheid van fietsers wordt beperkt in straten waar ook veel voetgangers zijn zodat aan de belangen van beide weggebruikers tegemoet wordt gekomen;
 • Het daarom wenselijk is fietsroutes door de binnenstad die ook op stedelijk niveau van belang zijn te behouden, waarbij gezien het karakter van de binnenstad wel andere inrichtingseisen kunnen gelden dan elders in de stad;

BESLUIT:

 • In het mobiliteitsbeleid de fietsroutes in de binnenstad te behouden en daartoe de volgende wijzigingen door te voeren (vetgedrukt is toevoeging, cursief met doorhalen is schrappen):

  Blz. 5 Haarlem heeft er autoluwe gebieden bij, de voormalige ontwikkelzones, en het voetgangersgebied met fietsers te gast is uitgebreid. Hierbij worden fietsroutes behouden. Dit betekent dat in de straten waar men nu mag fietsen, dat in de toekomst ook nog kan.

  Blz. 7 Het gehele centrumgebied wordt voetgangersgebied met fietsers te gast met behoud van fietsroutes om zo meer ruimte voor de voetganger en fiets te creëren.

  Blz. 26 Ambitie is om in de toekomst het gehele centrumgebied voetgangersgebied met fietsers te gast te maken met behoud van fietsroutes om zo meer ruimte voor de voetganger te creëren. Pas inrichting en regelgeving aan voor meer duidelijkheid in het voetgangersgebied voor de voetganger: geen doorgaande fietsroutes door voetgangersgebied, maar wel en zorg voor voldoende en goed per fiets bereikbare stallingsmogelijkheden in en rondom het centrum (Smedestraat, Botermarkt, Raaks, Toekomstige Nieuwe Groenmarkt).

  Blz. 29 Ambitie is om in de toekomst het gehele centrumgebied voetgangersgebied met fietsers te gast te maken met behoud van fietsroutes om zo meer ruimte voor de voetganger en fiets te creëren (zie hoofdstuk 3). Pas inrichting en regelgeving aan voor meer duidelijkheid voetgangersgebied voor de voetganger: geen fietsroutes door voetgangersgebied.

  Blz. 30 in de legenda:  Voetgangersgebied met fietsers te gast (al dan niet gemengd met fietsers)

  Blz. 31 onder het kopje ‘Wat is daarvoor nodig?’:  * verdere uitwerking van het voetgangersgebied al dan niet gemengd met fietsers in het op te stellen Fietsbeleid, waarbij het uitgangspunt is dat de bestaande fietsroutes behouden blijven.

 • Na realisatie van de fietsring het gebruik van de fietsring en de fietsroutes door de binnenstad  te evalueren.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Bas van Leeuwen, D66

Gertjan Hulster, Actiepartij

Matin Abassi, PvdA

 

AMENDEMENT HOV nog beter spreiden over de stad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • Het voorstel hoge ambities heeft voor het openbaar vervoer waarbij voor verplaatsingen van en naar Haarlem wordt ingezet op het (hoogwaardig) openbaar vervoer als ruggengraat en wordt gezocht naar een goede herverdeling over de stad;

Overwegende dat:

 • De OV-ambitie wordt geformuleerd als “meer kwaliteit” terwijl dit een middel is om het doel, namelijk “meer OV-gebruik” te bereiken;
 • Veel bussen op station Haarlem eindigen wat extra capaciteit kost (bufferen van bussen) en minder aantrekkelijk is voor doorgaande reizigers, daarom in de Structuurvisie Openbare Ruimte wordt gepleit voor het verknopen van buslijnen, maar dit niet wordt genoemd in het nieuwe mobiliteitsbeleid;
 • Meer OV-gebruik ook wordt gestimuleerd door HOV op meer plaatsen in de stad aan te bieden;
 • Voor de herverdeling van buslijnen over de stad een aantal specifieke routes wordt genoemd, maar hierbij een aantal andere kansrijke routes die wel in eerdere beleidsstukken staan en/of door de Raad zijn voorgesteld niet zijn opgenomen zoals Schalkwijk-Amsterdam Zuid, Delftplein-Waarderpolder en Waarderpolder-Prins Bernhardlaan-Schalkwijk-Hoofddorp

BESLUIT

In het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040 de volgende wijzigingen door te voeren (vetgedrukt is toevoeging, cursief en doorgehaald is schrappen):

Blz. 32 Er wordt ingezet op het verbeteren van de HOV-bereikbaarheid van de ontwikkelzones, Haarlem-Noord en Haarlem Zuidwest. Daarnaast wordt ingezet op een fijnmazig toegankelijk stedelijk OV-systeem gericht op binnenstad en OV-knooppunten station Haarlem. Noord- en zuid lijnbussen worden zoveel mogelijk verknoopt om Haarlem station te ontlasten.

 

Blz. 33 Er wordt specifiek o.a. gekeken naar de routes Gedempte Oostersingelgracht/Lange Herenvest, Delftplein/Waarderweg/Oostpoort/Schalkwijk (centrum), Schouwbroekerbrug/Europaweg/Schalkwijk (centrum)/Amerikaweg en Gedempte Oostersingelgracht/Amsterdamsevaart/Prins Bernhardlaan als alternatieve routes.

 

Blz. 33 Er wordt ingezet op het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van de ontwikkelzones, Haarlem-Noord en Haarlem Zuidwest en een fijnmazig toegankelijk stedelijk OV-systeem gericht op binnenstad en OV-knooppunten. Noord- en zuid lijnbussen worden zoveel mogelijk verknoopt om Haarlem station te ontlasten.

Blz. 51 Ambitie OV: toename van OV-gebruik door onder meer verbetering van de OV-kwaliteit (frequentie, reistijd, routes en voor- of natransport)

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Ron Dreijer, CDA

Bas van Leeuwen, D66

Gertjan Hulster, AP

Jasper Drost, GroenLinks

AMENDEMENT Binnenstad 15 km/uur – versie 2

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021,

In beraadslaging over Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040,

Constaterende dat:

 • Wordt voorgesteld 30 km/uur de norm te maken in Haarlem;
 • Ook wordt voorgesteld in de binnenstad de voetganger op de eerste plek te zetten;
 • In veel smalle straten in de binnenstad 30 km/uur te hard is in combinatie met voetgangers en in deze straten alleen bestemmingsverkeer komt;

Overwegende dat:

 • Een lagere maximumsnelheid in de binnenstad de verkeersveiligheid vergroot en lopen en fietsen stimuleert;
 • Een uitzondering voor HOV-routes en de Fietsring duurzame mobiliteit bevordert en de fietsroutes dwars door de binnenstad ontlast;
 • Veel smalle straten in de binnenstad al voldoen aan de inrichtingseisen voor 15 km/uur en een verkeersbord 15 km/uur kan verduidelijken dat harder rijden hier niet gewenst is;
 • Er nog geen middelen beschikbaar zijn voor herinrichting van overige wegen naar 15 km/uur maar dat begonnen kan worden met straten die in de nabije toekomst toch worden aangepast vanwege toevoeging aan het voetgangersgebied;

BESLUIT:

 • In het mobiliteitsbeleid invoering van 15 km/uur in de binnenstad (met uitzondering van de Gebiedsontsluitingswegen, HOV-routes en de Fietsring) op te nemen en daartoe de volgende tekstuele wijzigingen door te voeren (vetgedrukt is toevoeging):

  Blz. 5 Deze verplaatsingen vinden plaats op veilige wegen, waar de snelheid in de meeste gevallen terug is gebracht naar 30km/uur en in de binnenstad naar 15 km/uur (met uitzondering van Gebiedsontsluitingswegen, HOV-routes en de Fietsring)

  Blz. 7 Haarlem wordt een stad waar 30km/uur de norm is en in de binnenstad 15 km/uur. Hierop vormen de hoofdroutes van auto, de Fietsring en (H)OV de uitzondering. Voor deze routes geldt een maximumsnelheid van 70 - 50 km/ uur.

  Blz. 27 In het mobiliteitsbeleid wordt gekozen voor (ruimte voor) de voetganger en fiets door te kiezen voor 30 km/u als standaardsnelheid binnen de bebouwde kom. In de binnenstad is dit 15 km/uur.

  Blz. 34 In de rest van de stad wordt 30 km/uur in principe de standaard en in de binnenstad 15 km/uur. Hiermee wordt gekozen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fiets en voetganger en wordt de route voor de auto binnendoor/door de wijken heen minder aantrekkelijk

 • De invoering van 15 km/uur in de binnenstad (met uitzondering van Gebiedsontsluitingswegen, HOV-routes en de Fietsring) toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma. Eerste stap daarbij is het plaatsen van 15 km/uur borden bij straten die reeds zijn ingericht voor deze snelheid en uitwerken van inrichtingsoplossingen voor de overige wegen in het HIOR

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug