Mantelzorgcompliment komt terug!

Close up vijf euro biljet26-10-2021 23:23 26-10-2021 23:23

Na jarenlange pogingen om het voor elkaar te krijgen is het nu eindelijk gelukt. Het mantelzorgcompliment komt terug in Haarlem! Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd om deze waardering voor mantelzorgers eenmalig weer in te voeren. De ChristenUnie hoopt dat dit zo’n succes wordt dat het instrument weer permanent zal terugkeren.

Het mantelzorgcompliment is niet alleen bedoeld als een kleine blijk van waardering voor mantelzorgers in de vorm van bijvoorbeeld een cadeaubon. Het is ook een middel dat kan helpen om mantelzorgers als gemeente sneller in beeld te krijgen. Dit is van belang omdat mantelzorgers dan kunnen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van ondersteuning zoals respijtzorg. Zo kan worden gezorgd dat mantelzorgers hun werk langer volhouden. Ook wordt voorkomen dat mensen door het ijs zakken nog voordat de gemeente überhaupt weet dat er sprake is van een mantelzorgsituatie.

De ChristenUnie heeft, mede gezien de successen in andere gemeenten, de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor de terugkeer van het mantelzorgcompliment. Hiervoor was echtter steeds geen meerderheid in de gemeenteraad. Nu er dit jaar 12 miljoen euro extra komt voor investeringen in de stad heeft onze fractie het opnieuw geprobeerd. Nu kregen we wel voldoende stemmen voor het voorstel. Raadslid Frank Visser: “Ik ben heel blij met dit resultaat. Het laat zien dat de aanhouder wint. Je moet in de politiek soms geduld hebben om resultaat te halen. Maar ik ben vooral blij voor alle Haarlemse mantelzorgers. Het is misschien maar een klein gebaar, maar ook dat is belangrijk want hun werk is natuurlijk onbetaalbaar!”

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie aan het debat en het ingediende amendement:

Voorzitter, de VVD heeft wel een punt. Ook wij waren best wel verrast door de 12 mln die ineens verdeeld was over allemaal op zich goede doelen. Hadden we niet eerst wensen hiervoor moeten inventariseren met de hele gemeenteraad?

De ChristenUnie mist ook een lijstje van wensen van wethouders of coalitiefracties die niet zijn gehonoreerd. Het lijkt mij sterk dat die er niet zijn geweest.

Over het algemeen vind ik het wel een goed pakket en dat zullen wij steunen. Zo ben ik blij dat de lasten van de inwoners van Haarlem worden verlaagd door de kosten van het Strategisch Programma Afvalscheiding (SPA) op een andere manier te dekken.

De ChristenUnie heeft nog wel een paar vragen. De 12 miljoen is incidenteel en geen structureel geld. Mij vallen een aantal incidentele uitgaven op die ik weliswaar steun maar die volgens mij pas echt effectief zijn als ze structureel worden. Een voorbeeld is het extra geld voor jongerenwerkers.

Dan het potje met extra geld voor jongeren uit arme gezinnen. College stelt voor bedrag sport en cultuur te verhogen van 225 naar 500 euro per jongere. Dat is meer dan verdubbeling. En is paardrijles dan echt belangrijkste? Verder zie ik dat dit geld al is ingeboekt voor 2021. Hoe kan dit geld ooit in 2021 worden uitgegeven? De contributies zijn immers al lang betaald.

De ChristenUnie pleit al jaren voor het mantelzorgcompliment. Nu we 12 miljoen extra gaan uitgeven moet het toch mogelijk zijn dit eindelijk te realiseren. Ik hoop daarom op steun van de raad voor mijn amendement.

AMENDEMENT Mantelzorgcompliment versterkt duurzaam doen - BIS

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 oktober 2021,

In beraadslaging over de Versterkers Duurzaam Doen,

Constaterende dat:

  • In 2021 in Haarlem 12% van de mantelzorgers overbelast was;
  • In 2020 in Haarlem 3792 mantelzorgers werden ondersteund terwijl dit in 2018 nog ruim 4000 mantelzorgers waren;
  • Mezzo schat dat in Haarlem een kleine 7000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen[1];
  • Veel gemeenten een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer mantelzorgers in contact te komen;
  • Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele ondersteuning en respijtvoorzieningen;

Overwegende dat:

  • Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk van waardering;
  • De september circulaire een positief resultaat laat zien;

Besluit:

  • In hoofdstuk 3.3 Sociaal op bladzijde 9, in de hier opgenomen tabel toe te voegen:

1

Pilot mantelzorgcompliment

Kosten voor het eenmalig uitvoeren van het mantelzorgcompliment. Uitgaande van circa 5000 aanmeldingen is dit 40 euro per compliment.

200

 

 

 

  • dien overeenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor Sociaal voor 2021 te wijzigen van ”490” in “690”.
  • Dit te dekken via de algemene reserve;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug