Raad zit bovenop aanbesteding Jeugdhulp

Jongeren buiten.jpg14-10-2021 22:12 14-10-2021 22:12

De gemeenteraad heeft de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland vastgesteld. Wel zijn meerdere moties en amendementen aangenomen die er op gericht zijn dat de gemeenteraad meer invloed heeft de komende jaren na de gunning aan de nieuwe jeugdhulp aanbieder(s) en dat de aanbesteding goed verloopt.

Lees hieronder de moties die de ChristenUnie samen met andere fracties heeft ingediend en die zijn aangenomen.

MOTIE Ontwikkelplan Jeugdzorg voor betrokkenheid Raad bij transformatie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,

In beraadslaging over de regionale verwervingsstrategie Jeugdhulp,

Constaterende dat;

 • De regiogemeenten van IJmond en Zuid-Kennemerland op 15 oktober de volgende fase in de aanbesteding Jeugdhulp  ingaan met het versturen van het selectiedocument;
 • Er een grote transformatieopgave ligt voor de jeugdzorg die geleidelijk zal worden gerealiseerd tijdens de contractperiode;
 • Er langjarige contracten zullen worden gesloten;

Overwegende dat:

 • Het van belang is dat de Raad gedurende de contractperiode betrokken blijft bij de stappen die worden gezet in de transformatieopgave;

Verzoekt het college

In de dialoogfase te bezien hoe de betrokkenheid van de gemeenteraden op een structurele manier vormgegeven kan worden bijvoorbeeld door naast de planning en control cyclus te werken met een jaarlijks of tweejaarlijks ontwikkelplan met daarin de belangrijkste prioriteiten van de zorgverleners waarop de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Amendement: Tegenspraak in de verwerving Jeugdhulp

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,

Gelezen Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond,

Constaterende, dat

 • De regio Zuid-Kennemerland en IJmond (regiogemeenten) voor de opgave staan om te zorgen voor goede, betaalbare jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen.
 • De regiogemeenten de afgelopen periode geconfronteerd zijn met meerdere jeugdhulpinstellingen (Levvel5, Parlan, Kenter) met problemen, waarbij een beroep gedaan werd op publieke middelen om de continuïteit van de jeugdzorg te borgen.
 • Dit vragen oproept over het functioneren van het toezicht op deze instellingen, de geleverde diensten, de samenwerking tussen de diverse toezichthouders en de rol die de regiogemeenten hierbij hebben of dienen te vervullen;
 • De regiogemeenten gestart zijn met een zeer complex proces voor de verwerving van de jeugdhulp met grote financiële omvang;

Overwegende, dat

 • De regiogemeenten er alles aan gelegen is om het voornoemde probleem bij jeugdinstellingen te voorkomen.
 • Goede samenwerking tussen de diverse toezichthouders op de jeugdzorg en vroegtijdig signaleren van (bedrijfsmatige) continuïteitsproblemen van belang is voor het borgen van de continuïteit van de zorg en het voorkomen van plotselinge financiële tegenvallers bij de gemeenten.
 • Het verwervingsproces het aangelegen moment is om afspraken te maken over de wijze waarop de gemeenten zich verhouden tot het toezicht op de jeugdzorginstellingen, de zorg die zij leveren en de financiering die zij via de gemeenten ontvangen.
 • Het verstandig is om tijdens complexe verwervingsprocessen onafhankelijke tegenspraak te organiseren.

Stelt voor de volgende tekst aan de toekomstvisie toe te voegen (op pagina 29):

8.3 Tegenspraak

De regiogemeenten organiseren gedurende het verwervingsproces en ruim voor de contractuele afronding daarvan een dwarskijksessie met onafhankelijke experts op het gebied van verwerving van jeugdzorg en toezicht op jeugdzorg (een critical review team). Deze dwarskijkers worden gevraagd om een advies ten aanzien van het lopende verwervingsproces, aandachtspunten voor de contractuele afronding daarvan en over de inrichting van het toezicht en de governance gedurende de looptijd van de contactuele afspraken.

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD, ChristenUnie, Trots, OPH, Actiepartij

MOTIE : VERWERVINGSSTRATEGIE JEUGDHULP-HAARLEMSE AANDACHTSPUNTEN

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 14 oktober 2021,

Constaterende dat:

• De regiogemeenten van IJmond en Zuid-Kennemerland op 15 oktober de volgende fase in de aanbesteding Jeugdhulp ingaan met het versturen van het selectiedocument;

• De regionale verwervingsstrategie zich niet leent voor lokale aanpassingen in het huidige stadium daar deze door de meeste raden al is vastgesteld;

• Een lokaal addendum de mogelijkheid beidt voor lokale raden om aandachtspunten mee te geven voor de dialoogfase;

Overwegende dat:

• Er zaken zijn aangaande de verwervingsstrategie die zijn benoemd in de commissie samenleving van Haarlem die niet of niet voldoende zijn uitgewerkt;

Verzoekt het college:

De volgende punten als addendum bij de regionale verwervingsstrategie jeugd mee te nemen in de dialoogfase;

Ten aanzien van perceel 1 ( complexe jeugdhulp)

• In gesprek te gaan over de mogelijkheid van populatiebekostiging met als doel de samenwerking tussen de partners te versterken en de prikkel voor concurrentie weg te nemen

Ten aanzien van verwerving van perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp):

• In gesprek te gaan met de aanbieders in perceel 1 over de mogelijkheid om te komen tot samenwerking in consortia;

• In gesprek te gaan met de aanbieders in perceel 1 over de mogelijkheid om te komen tot gezamenlijke (gebundelde) facturering per consortium om te komen tot een vermindering van de administratieve lastendruk

Ten aanzien van verwerving algemeen:

• Aandacht voor de hoge mate van uitval van zorgpersoneel en (toekomstige) personeelstekorten in de jeugdhulp en dit in de dialoogfase mee te nemen als aandachtspunt en dit bijvoorbeeld te koppelen aan het thema administratieve lastendruk. Een regionale wervingscampagne gezamenlijk met aanbieders als mogelijkheid te overwegen;

• De prikkels voor niet op-, en afschalen en door- en uitstroom van jeugdigen in overleg met de aanbieders in beide percelen weg te nemen en deze punten komende jaren inzichtelijk te maken, ook voor de raad;

• In aanloop tot de uiteindelijke contractering de jeugdigen en hun ouders zoveel mogelijk te blijven betrekken met het oog op tot de kwaliteit van de geboden hulp en hierin ook de toegang te betrekken.

• De raden in de regio jaarlijks te informeren over de uitvoeringsresultaten van de aanbieders;

• Het regionaal contractmanagement dusdanig te versterken dat de raden tijdig geïnformeerd kunnen worden over oplopende wachttijden

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, Trots Haarlem, CDA

Addendum Haarlem op Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 in bespreking over de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond,

constaterende dat,

 • het college van Haarlem de jeugdhulp regionaal wil organiseren,
 • in de visie de verminderde informatiepositie van Haarlem na de regionale inkoop van jeugdzorg als vanzelfsprekend wordt gepresenteerd,

mede overwegende dat,

 • de centrale taken van een gemeenteraad zijn: taakstellen, budgetrechten controleren,
 • zonder goede informatie controle onmogelijk wordt,

stelt voor om het volgende Haarlems addendum aan de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland toe te voegen,

 • De gemeenteraad van Haarlem krijgt een jaarlijks overzicht waarin een aantal door de raad vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden gerapporteerd, met daarbij - na het eerste jaar - beargumenteerd of er verbeteringen dan wel verslechteringen zijn opgetreden sinds de voorgaande rapportage.
 • Voorbeelden van deze KPI’s zijn het aantal behandelde personen, kosten per client, gemiddelde duur van de behandeling voor respectievelijk complexe en enkelvoudige zorg, volume en tijdsduur van wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg, percentage van het budget dat aan overhead en administratie opgaat, hoeveelheid clienten dat de zorg voortijdig verlaat, hoeveelheid cliënten dat meerdere intakes moet ondergaan voordat tot behandeling wordt overgegaan, percentage van cliënten dat warm wordt overgedragen bij bereiken volwassenheid en of het aantal nieuwe en beeindigde contracten met onderaannemers.

gaat over tot de orde van de dag,

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frank Visser, ChristenUnie

 

« Terug