Wonen ook in Waarderpolder mogelijk maken

c-district-big.png26-10-2021 22:57 26-10-2021 22:57

De ChristenUnie ziet ruimte om aan de zuidkant van de Waarderpolder wonen en werken te combineren. Wij hebben daarom een motie ingediend om op het voormalige terrein van het Milieuplein ook wonen mogelijk te maken. De motie werd echter verworpen door de gemeenteraad.

MOTIE C-district voor circulair werken én wonen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 oktober 2021,

In beraadslaging over de startnotitie C-district,

Constaterende dat:

 • Met de ontwikkeling van het C-District wordt gewerkt aan een innovatieve hub waarin circulaire economie, innovatieve maakindustrie en digitalisering worden aangejaagd;

Overwegende dat:

 • De grond in Haarlem schaars is en het daarom bij de ontwikkeling van terreinen van een dergelijke grote omvang van belang is om te zoeken naar meekoppelkansen;
 • Er in Haarlem een groot tekort is aan woningen;
 • De beoogde maakindustrie in het C-District mogelijk goed gecombineerd kan worden met woningbouw omdat geen sprake is van bedrijvigheid die leidt tot overlast of milieurisico’s;
 • Realisatie van circulaire woningen in het C-District het innovatieve en circulaire karakter mogelijk verder kan versterken;
 • Realisatie van woningen mogelijk meer verdichting in dit gebied mogelijk maakt, bijvoorbeeld door bedrijvigheid op de begane grond en woningen op de verdiepingen;
 • Op het terrein van Haarlemmer Stroom, direct grenzend aan het C-district ook ruimte komt voor wonen middels Short Stay;

Voorts overwegende dat:

 • De ruimtelijke visie en stedenbouwkundige eisen voor het C-district pas na de verkiezingen worden vastgesteld;
 • Het mogelijk is dat de nieuwe raad anders denkt over woningbouw in dit deel van de Waarderpolder dan de huidige raad;
 • De nieuwe raad de mogelijkheid moet hebben een afgewogen oordeel te kunnen geven over het al dan niet combineren van de nu beoogde functies in het C-district met woningbouw;

Spreekt uit dat:

 • De Raad met deze motie GEEN voorkeur uitspreekt voor woningbouw maar WEL vraagt om alle informatie die nodig is om volgend jaar te kunnen beslissen of een combinatie met woningbouw in het C-district wel of niet wenselijk is;

Verzoekt het college daarom:

 • Als input voor het stedenbouwkundig programma van eisen de mogelijkheden van verdichting in het C-district te onderzoeken zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut;
 • Bij de verdere uitwerking van het C-district te onderzoeken of het toevoegen van woningen de mogelijkheden voor verdichting vergroot en of realisatie van woningen kan bijdragen aan de businesscase van het C-district zodat deze meer toekomstvast wordt;
 • Hierbij de doelen van het C-district (stimuleren van de innovatieve en circulaire maakindustrie) voorop te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

 

« Terug