Realiseer fietspaden langs de Kleverlaan

IMG_5365.JPGdinsdag 26 oktober 2021 22:34

De ChristenUnie wil dat bij het groot onderhoud van de Kleverlaan gekozen wordt voor de realisatie van fietspaden. Het college wil alleen het wegdek vervangen. Dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans. Het past ook niet bij de vastgestelde uitgangspunten voor hoofdfietsroutes, en de Kleverlaan behoort tot dat netwerk. We hebben daarom een motie ingediend. Omdat de wethouder heeft toegezegd nog met de plannen voor de Kleverlaan terug te komen naar de gemeenteraad heeft de ChristenUnie de motie aangehouden.

MOTIE Fietsers ruim baan op de Kleverlaan

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 oktober 2021,

In beraadslaging over het verkeersveiligheidsbeleid,

Constaterende dat;

  • De Kleverlaan in de nabije toekomst groot onderhoud krijgt waarbij volgens de huidige plannen de weginrichting niet wordt gewijzigd (asfalt uit – asfalt in);
  • De Kleverlaan onderdeel is van het netwerk van hoofdfietsroutes;
  • In het verkeersveiligheidsbeleid wordt gesignaleerd dat de Kleverlaan onveilig is voor fietsers omdat het een 50km weg is zonder fietspaden (figuur 3, blz. 10);

Overwegende dat:

  • Gezien de intensiteit van het autoverkeer op deze route ook bij eventuele verlaging van de snelheid in de toekomst (GOW30 discussie) fietspaden gewenst zijn;
  • De Kleverlaan tussen Ter Spijtstraat en Schoterweg en tussen Jan Haringstraat en Verspronckweg reeds fietspaden heeft en het daarom voor de hand ligt de tussenliggende wegvakken ook te voorzien van fietspaden zodat er een uniforme weginrichting komt;
  • Het mogelijk is bij de provincie subsidie te krijgen voor realisatie van fietsvoorzieningen;
  • Het mogelijk is bij het Rijk subsidie te krijgen voor maatregelen die bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid;

Verzoekt het college:

Het groot onderhoud aan de Kleverlaan te combineren met herinrichting door in het ontwerp uit te gaan van het realiseren van vrij liggende fietspaden aan beide zijden van de weg en hiervoor dekking te zoeken via subsidies van Rijk en/of provincie, de extra middelen voor verkeersveiligheid en versnelling mobiliteit in het pakket “versterkers duurzaam doen” en/of het Investeringsprogramma,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug