Meer nieuwbouwwoningen in Boerhaavewijk!

CU-Speelterrein Louis Pasteurstraat-Haarlem-3-3444.jpg15-12-2022 22:58 15-12-2022 22:58

Tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat in Boerhaavewijk worden door Elan Wonen flats gesloopt en vervangen door nieuwe flats met ongeveer dubbel zo veel woningen. Toch ziet de ChristenUnie mogelijkheden hier nog meer woningen te bouwen om zo de woningnood aan te pakken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen. Basis hiervoor was een onderbouwing op basis van een parkeeronderzoek dat onze fractie boven tafel kreeg.

De Gemeenteraad sprak over het stedenbouwkundig programma van Eisen voor het project. Opmerkelijk in dit programma van eisen was dat in 2 blokken behoorlijk werd verdicht maar dat het derde bouwblok welliswaar dieper zou worden dan de bestaande bebouwing, maar ook twee verdiepingen lager. De ChristenUnie stelde daarom vragen waarom dit bouwblok niet dezelfde bouwhoogte zou houden. De bestaande bewoners in omliggende straten zouden hierdoor niet extra last krijgen. Per saldo zouden 1 of 2 extra verdiepingen 20 tot 50 extra woningen kunnen opleveren.

Het belangrijkste argument tegen dit voorstel bleek het parkeren te zijn. Want meer woningen betekent ook meer autos en doordat het aantal woningen al bijna zou verdubbelen zou de parkeerdruk al behoorlijk toenemen. De ChristenUnie-fractie vroeg daarom het onderliggende mobiliteitsonderzoek op. En daaruit bleek dat er toch nog wat ruimte was voor extra woningen. Het rapport was namelijk gebaseerd op de parkeernormen die op het ogenblik gelden. De gemeente is echter bezig deze normen aan te passen. Bij een aantal andere bouwprojecten wordt al gerekend met deze nieuwe parkeernormen. Bovendien was rekening gehouden met maximaal 85% bezetting van de parkeerplekken op het drukste moment. En tenslotte zaten er in het plan sowieso al 17 extra parkeerplekken. Bij elkaar opgeteld (de extra plekken en de andere parkeernormen) zou er zo voldoende ruimte ontstaan voor extra woningen waarbij de bezetting nog steeds maar maximaal 85% zou zijn. Wij zijn daarbij uitgegaan van sociale huurwoningen omdat voor duurdere huur- en koopwoningen met meer parkeerplekken moet worden gerekend. We hebben echter aan de wethouder aangegeven dat hij mag zoeken naar het beste ontwerp. Raadslid Frank Visser: "Dat kan dus betekenen dat het aantal extra woningen iets lager wordt, maar dan nog is het mooie winst en kan het veel mensen die al lang wachten op een woning helpen."

Een aantal politieke partijen is nog wel bang dat het realiseren van extra woningen voor vertraging zal zorgen en heeft daarom een voorbehoud gemaakt. Raadslid Frank Visser: "Ik denk dat dit wel meevalt. We spreken nu over het programma van eisen maar het echte plan moet nog gemaakt worden. Natuurlijk staan daar al wat schetsen van op papier maar zo groot is de aanpassing die ik voorstel niet. Twee van de drie bouwblokken blijven bovendien ongewijzigd. De wethouder moet nu in ieder geval met Elan Wonen een uiterste inspanning gaan doen om het mogelijk te maken. Natuurlijk wil ik ook niet dat het project erg vertraagd. Maar een paar maanden om te onderzoeken of enkele tientallen extra woningen mogelijk zijn vind ik de moeite zeker waard!"

MOTIE Maak woningnood lager, bouw bij Pasteur hoger!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2022,

In beraadslaging over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project Pasteur,

Constaterende dat:

 • De woningnood in Haarlem groot is en elke extra woning kan bijdragen aan het verkleinen van deze nood;
 • Het huidige te slopen bouwblok ter hoogte van het nieuwe blok A en B vijf bouwlagen kent;
 • In de door de Raad vastgestelde startnotitie over de herontwikkeling Pasteur door het college geen overwegingen zijn opgenomen over de bouwhoogte;
 • In deze startnotitie ook geen expliciete melding is gemaakt dat de bouwhoogte van blok B twee verdiepingen lager zou worden als de huidige bebouwing en hierdoor de Raad op dat moment niet in positie is gebracht om hier over te kunnen oordelen;

Overwegende dat:

 • Blok A en Blok B beiden grenzen aan de nieuwbouw van Haave;
 • Haave tegenover Blok A drie bouwlagen kent en tegenover blok B deels drie en deels vier bouwlagen;
 • In Blok B is gekozen voor drie bouwlagen om “aan te sluiten bij de bouwhoogte van Haave” (blz. 21)
 • Aansluiten bij Haave geen goed argument is want dan had in Blok A ook niet voor vijf bouwlagen gekozen moeten worden;
 • De bewoners van de flat van Pre Wonen gewend zijn aan bebouwing van vijf bouwlagen langs de Louis Pasteurstraat;
 • De flat van Pre Wonen bovendien ondanks het iets grotere bouwoppervlak van Blok B op ruim voldoende afstand van dit Blok B is gelegen;
 • De nieuwbouwwoningen van Haave aan de overzijde van de Louis Pasteurstraat zijn aangeboden aan potentiële nieuwe bewoners met beeldmateriaal waaruit blijkt dat er aan de overzijde van de straat sprake is van 5 bouwlagen, zie de 360 graden virtuele tour: https://vr.puurbeeld.nl/klanten/bemog/bemog_haarlem/tour.html en dus ook deze bewoners niet verrast zullen zijn als de Raad kiest voor een bouwhoogte van 4 of 5 bouwlagen;

Voorts overwegende dat:

 • Het optoppen van blok B met 1 of 2 bouwlagen 20 tot 50 extra sociale huurwoningen kan opleveren (van tenminste 40m2);
 • Bij sociale huurwoningen tot de 1e aftoppingsgrens dit aantal woningen volgens de Haarlemse parkeernormen die momenteel in de inspraak zijn 14 tot 35 extra parkeerplaatsen vraagt;
 • In het mobiliteitsplan is gerekend met een toename van de parkeervraag met 60 plaatsen en uit dit plan blijkt dat met de voorgenomen maatregelen er 1 parkeerplek over blijft uitgaande van 85% bezetting op het drukste moment en er hiermee dus geen ruimte lijkt te zijn voor extra woningen;
 • De berekeningen in het mobiliteitsplan echter zijn gemaakt op basis van de vigerende parkeernormen (voor sociale huurwoningen 0,9 parkeerplaats per woning);
 • Het college nieuwe soepelere parkeernormen in de inspraak heeft gebracht (0,7 parkeerplaats voor sociale huur onder 1e aftoppingsgrens en 0,85 parkeerplaats voor sociale huur onder liberalisatiegrens);
 • Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project Pasteur op blz. 44 de mogelijkheid biedt al te anticiperen op nieuw parkeerbeleid waaronder dus deze nieuwe parkeernormen;
 • Het toepassen van deze soepelere parkeernormen bij de 130 geplande sociale huurwoningen 7 tot 26 parkeerplekken oplevert (7 indien alle woningen boven de 1e aftoppingsgrens, 26 indien alle woningen onder deze grens);
 • Er in het mobiliteitsplan tevens is uitgegaan van 16 extra parkeerplekken welke niet zijn meegerekend in de parkeerbalans;
 • Hiermee per saldo dus 1 + 16 + 7 tot 26 = 24 tot 53 parkeerplaatsen over zijn, uitgaande van 85% bezetting en dit (ruim) voldoende is voor de 14 tot 35 benodigde extra parkeerplaatsen voor 20 tot maximaal 50 extra sociale huurwoningen onder de 1e aftoppingsgrens;
 • Het SPvE bovendien ruimte biedt de parkeerbehoefte deels anders op te lossen bijvoorbeeld door inzetten op deelmobiliteit;
 • Aanpassing van het plan in dit stadium nog mogelijk is en sowieso blok A en C niet worden aangepast en dus zonder vertraging kunnen worden gerealiseerd;

Verzoekt het college:

Samen met Elan Wonen te onderzoeken of het binnen het project Pasteur mogelijk is 20 tot maximaal 50 extra sociale huurwoningen toe te voegen door optopping van blok B met 1 of 2 bouwlagen door uit te gaan van de nieuwe parkeernormen die thans in de inspraak zijn en indien dit mogelijk is zich in te spannen dit te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

 

 

« Terug