Parkeernormen auto lager en fiets hoger

20150516_17141830-03-2023 21:59 30-03-2023 21:59

De nieuwe parkeernormen voor Haarlem zijn vastgesteld door de Gemeenteraad. Vanaf nu gelden bij nieuwbouw hogere normen voor het aantal fietsparkeerplekken dat moet worden gebouwd. De autonormen zijn op basis van het feitelijke autobezit juist wat verlaagd zodat in sommige gevallen iets minder parkeerplekken hoeven te worden gebouwd. Dit maakt nieuwbouw In Haarlem betaalbaarder omdat extra parkeerplekken in de bestaande stad kostbaar zijn om te realiseren. Een poging van de ChristenUnie om één van de fietsparkeernorm nog wat hoger te maken haalde het in de Raad niet.

De parkeernormen bepalen bij nieuwbouw hoeveel parkeerplekken er minimaal moeten worden gebouwd. Dit is onder andere afhankelijk van de functie van het gebouw. Zo is de parkeernorm voor een vrijstaand koophuis in een buitenwijk 1,0 terwijl voor een sociale huurwoning in de binnenstad 0,35 is. Dat betekent dat voor 3 sociale huurwoningen in de binnenstad maar net iets meer dan 1 parkeerplek hoeft te worden gerealiseerd. Dit komt omdat lang niet alle bewoners van een sociale huurwoning een auto bezitten. Daarnaast is in de binnenstad de parkeernorm sowieso voor alle doelgroepen lager omdat hier minder ruimte is terwijl voorzieningen dichterbij zijn.

Hoeveel parkeerplekken er moeten worden gerealiseerd door een ontwikkelaar hangt van nog veel meer factoren af. Zo wordt er ook rekening gehouden met de afstand tot de dichtstbijzijnde halte voor hoogwaardig openbaar vervoer en met de reeds aanwezige parkeerplekken op een locatie. Als bijvoorbeeld een flat met 40 woningen wordt gesloopt en er zijn 60 parkeerplekken beschikbaar in de openbare ruimte en er komt een nieuw gebouw met 200 woningen voor in de plaats met een parkeernorm van 0,5 dan moet de ontwikkelaar 200 x 0,5 - 60 = 40 parkeerplekken realiseren. Dit wordt ook wel salderen genoemd. Zijn er geen parkeerplekken beschikbaar dan moet bij nieuwbouw alle parkeerplekken op eigen terrein worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in een parkeerkelder. Dat geldt zowel voor bewoners en werknemers als voor bezoekers.

Tijdens het debat heeft de ChristenUnie gepleit voor een hogere fietsparkeernorm voor bezoekers van woningen. Het college heeft voorgesteld om uit te gaan van 0,5 fietsparkeerplek voor bezoekers van woningen. Volgens landelijke cijfers is tussen de 0,5 en 1 een redelijk cijfer. Aangezien Haarlem juist kiest voor lage normen voor autobezoekers vond de ChristenUnie het vreemd dat er voor de norm voor fietsbezoekers ook van een lage norm werd uitgegaan. Volgens het college zou een hogere norm echter het risico hebben dat er te veel fietsparkeerplekken zouden worden gerealiseerd. Een meerderheid van de Raad was dit met het college eens.

De ChristenUnie maakte zich in het debat ook zorgen over de regeling voor bezoekersparkeren. Uitgangspunt van de nieuwe normen is dat bezoekersparkeren altijd op eigen terrein gebeurd. Die norm is echter laag. Per 10 woningen gaat het om 1 parkeerplek. Dat klopt met de feitelijke behoefte, maar geeft volgens de ChristenUnie problemen als twee of mer huishoudens in een complex van 20 woningen tegelijkertijd een feestje hebben. Dan kunnen de meeste bezoekers die met de auto komen alleen maar op straat parkeren tegen het hoge parkeertarief. Immers: voor nieuwbouwwoningen is geen bezoekersregeling beschikbaar. De ChristenUnie heeft er daarom voor gepleit om al het bezoekersparkeren juist op straat te doen. Dan is er geen probleem meer want de kans dat alle inwoners in een wijk tegelijkertijd een feestje hebben is vrijwel nihil (oudjaarsavond uitgezonderd wellicht). Bovendien is er bij vrijwel elk bouwproject in Haarlem sprake van salderen (zie hierboven) en wordt een deel van de plekken toch op straat ingevuld. Dus waarom dan niet alle bezoekers op straat in ruil voor meer bewoners in de parkeerkelder?

Het lastige is dat salderen niet altijd mogelijk is en dat de gemeente Haarlem een 1 op 1 koppeling heeft tussen parkeerrechten voor bewoners en voor bezoekers. Heeft een bewoner geen parkeerrecht op straat, dan kan deze ook geen bezoekersregeling krijgen voor op straat. Een motie om anders om te gaan met deze norm voor bezoekersparkeren bij nieuwbouw heeft de ChristenUnie ingetrokken. De motie dreigde namelijk geen meerderheid te halen terwijl we wel een toezegging van de wethouder kregen om expliciet naar het bezoekersparkeren te kijken in de zogenaamde parkeerateliers waarin per project wordt gekeken wat de beste oplossing is binnen de algemene parkeernormen. Nadat besluiten zijn genomen over de eerste projecten op basis van de nieuwe normen zal de ChristenUnie de evaluatie van de normen opnieuw agenderen in de gemeenteraad om te kijken of aanpassing van de normen voor bezoekersparkeren nodig en mogelijk is.

AMENDEMENT Fietsparkeernorm in balans

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 30 maart 2023,

In beraadslaging over de nota Parkeernormen,

Constaterende dat:

 • Bij het voorstel voor de nieuwe parkeernomen de gewenste mobiliteitstransitie vertrekpunt is en dat daarom de aanleg van voldoende, kwalitatief hoogwaardige fietsparkeerplaatsen prioriteit heft terwijl de auto juist en minder prominente plek krijgt (blz. 4 nota);
 • Dit tot uiting komt in lagere autoparkeernormen en hoge fietsparkeernormen;
 • Haarlem daarom de autoparkeernorm voor bezoekers verlaagd van 0,3 naar 0,1 (Binnenstad en Centraal stedelijk gebied) respectievelijk 0,15 (stedelijk gebied);
 • Haarlem daarom voor de meeste fietsparkeernormen uitgaat van de maximum bandbreedte van de fietsparkeerkencijfers van het CROW uit 2019 en soms van de gemiddelde bandbreedte (blz. 12 nota);
 • Voor de fietsparkeernorm voor bezoekers van bewoners echter wordt uitgegaan van het minimum van de fietsparkeerkencijfers van het CROW, namelijk 0,5, terwijl het maximum het dubbele is namelijk 1,0;

Overwegende dat:

 • Het niet in balans is dat de autoparkeernorm voor bezoekers wordt verlaagd, maar dat tegelijkertijd voor de fietsparkeernorm slechts uit wordt gegaan van de minimumbandbreedte;

BESLUIT

 1. De tekst op blz. 12: “De gemeente Haarlem hanteert de minimum bandbreedte als fietsparkeernorm: 0,5 fietsparkeerplaats per woning voor bezoekers van bewoners.”

  Te wijzigen in:

  “De gemeente Haarlem hanteert het gemiddelde van deze bandbreedte als fietsparkeernorm: 0,75 fietsparkeerplaats per woning voor bezoekers van bewoners.”

 2. De fietsparkeernorm voor bezoekers op blz. 27 te wijzigen van 0,5 naar 0,75;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

MOTIE Bezoekers en bewoners omwisselen voor efficiënter benutten parkeerplekken en minder burenruzies

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 30 maart 2023,

In beraadslaging over de nota Parkeernormen,

Constaterende dat:

 • Uitgangspunt is dat alle adressen binnen ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgesloten van openbare parkeerrechten en dat dit ook geldt voor de digitale bezoekersregeling (blz. 11 nota);
 • Het toegestaan is om de parkeerbehoefte van een functie die voorheen in de openbare ruimte werd opgelost, te salderen (blz. 19 nota);

Overwegende dat:

 • Door het uitsluiten van parkeerrechten voor bezoekers het bezoekersparkeren per ruimtelijke ontwikkeling apart moet worden geregeld op eigen terrein;
 • Dit kan leiden tot inefficiëntie (niet volledig benutten van alle inpandige bezoekersplekken), parkeeroverlast (noodzaak straatparkeren als bezoekersplek in specifiek complex bezet is), praktische problemen en burenruzies (regelen toegang bezoekersparkeren) en verschillende bezoekersregelingen binnen één complex (ene bewoner wel recht op bezoekersregeling in openbare ruimte, andere niet);
 • Salderen de mogelijkheid biedt om het bezoekersparkeren alsnog in de openbare ruimte te regelen maar de nota geen regeling bevat om het bezoekersparkeren in deze situaties te regelen, onafhankelijk van de POET- en GROP-lijst;
 • Veruit de meeste bouwontwikkelingen in Haarlem binnenstedelijk zijn, er daardoor vrijwel altijd sprake zal zijn van salderen en het daarom in de meeste situaties mogelijk is om zonder verhoging van de parkeerdruk al het bezoekersparkeren in de openbare ruimte te regelen (omwisselen van bewoners en bezoekers);
 • Op verzoek van de raad zelfs in de binnenstad een bezoekersregeling voor de openbare ruimte is ingesteld terwijl het aantal parkeerplekken hier zeer beperkt is;

Verzoekt het college

Te onderzoeken of het mogelijk is om:

 • op basis van de nieuwe parkeernormen de bezoekersplekken in Haarlem standaard of in zoveel mogelijk gevallen in de openbare ruimte te regelen via de digitale bezoekersregeling (eventueel via een aangepaste regeling zoals geldig is in de binnenstad);
 • in ruil alle plekken op eigen terrein in te zetten voor bewoners zodat per saldo geen extra parkeerplekken nodig zijn in de openbare ruimte;
 • daarbij te kijken of het ook mogelijk is voor bestaande adressen die zijn uitgesloten van de bezoekersregeling alsnog de bezoekersregeling te faciliteren zodat alle Haarlemmers hier gebruik van kunnen maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

« Terug