Woningnood: alle kleine beetjes helpen

20230320_174017 Kruidplein.jpg20-03-2023 08:55 20-03-2023 08:55

Omdat de vraag naar woningen in Haarlem hoog is wil de ChristenUnie bij alle bouwontwikkelingen kijken of de realisatie van extra woningen mogelijk is door slim te verdichten zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en groen. Dit kan bijvoorbeeld door een extra bouwlaag. Dit heeft al enkele tientallen extra woningen opgeleverd. Recent werd bekend dat daar weer 4 woningen bij kunnen worden opgeteld. Raadslid Frank Visser: “Alle kleine beetjes helpen!”

Eerder lukte het dankzij een motie van de ChristenUnie om 56 extra woningen te bouwen rond de Aart vd Leeuwstraat in Delftwijk (Haarlem Noord). Deze maand maakte Pre Wonen bekend dat er extra woningen worden gerealiseerd bij een nieuw project op het Kruidplein in Schalkwijk. Eerst waren hier maximaal 30 woningen gepland, dat worden er nu 4 meer.

Dit is het resultaat van onderstaande motie uit december 2020 van de ChristenUnie:

MOTIE Paar woningen extra op het Kruidplein

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2020, In beraadslaging over de startnotitie ‘Romolenbeek’, woningbouwontwikkeling aan het Kruidplein,

Overwegende dat:

  • Pré Wonen een plan heeft ingediend om het inmiddels gesloopte wooncomplex aan het Kruidplein te vervangen door een nieuwbouwcomplex met maximaal 30 sociale huur appartementen;
  • De vraag naar sociale huurwoningen in Haarlem hoog is;
  • Het stedenbouwkundig mogelijk lijkt om hier door het toevoegen van een extra bouwlaag extra woningen toe te voegen zoals eerder op verzoek van de gemeenteraad ook gebeurd is bij het project Aart vd Leeuwstraat;
  • De parkeerbehoefte van de nieuwe situatie met 30 woningen volgens de huidige parkeernormen lager is dan het parkeergebruik van de oude situatie;
  • In de praktijk het autobezit bij sociale huurwoningen over het algemeen nog lager ligt dan de huidige parkeernormen;
  • Er dus ruimte lijkt te zijn om extra woningen toe te voegen zonder dat dit tot parkeerloverlast voor de buurt leidt;

Verzoekt het college:

In overleg met Pré Wonen in de ontwerpfase te bezien of het mogelijk is extra sociale huurwoningen toe te voegen aan dit project op een zodanige manier dat de leefbaarheid van de wijk niet nadelig wordt beïnvloed - bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra bouwlaag - en de raad hierover voor de start van de voorbereidingsfase te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Maarten Wiedemeijer, PvdA
Jasper Drost, GroenLinks
Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug