Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 9 oktober 2015

Kamerlid Joël Voordewind spreekt in Haarlem over vluchtelingenopvang

'Willen we het draagvlak in Nederland houden, dan moeten we onderscheid maken tussen echte vluchtelingen en de mensen die hier een baan komen zoeken.' Wat Joël Voordewind van de ChristenUnie betreft moet die selectie al voor de poorten van Europa plaats vinden. Maandagavond 12 oktober spreekt het Tweede Kamerlid in Haarlem over de vluchtelingenopvang in Nederland en het Europese asielbeleid.
Lees verder

Beste leden en vrienden,

Maandagavond 12 oktober is de ledenvergadering van onze kiesvereniging. Tijdens deze bijeenkomst zal Tweede Kamerlid Joel Voordewind spreken over de vluchtelingencrisis. U bent van harte uitgenodigd. Neem gerust ook andere belangstellenden mee!

Locatie: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218 (hoek Randweg)
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.

In de agenda hieronder vindt u links naar de vergaderstukken. Ook liggen deze stukken voor aanvang van de vergadering ter inzage of bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531)

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda ledenvergadering
 3. Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie) zal spreken over het vluchtelingenbeleid
 4. Vaststellen verslag vorige vergadering 13-4-2015             
 5. Begroting 2016
 6. Benoemen bestuursleden. Het bestuur draagt voor Elvira Meiboom (Zandvoort) en Klaas-jan Knol (Haarlemmermeer en binnenkort Haarlem)
 7. Mondeling verslag vanuit de fractie door de fractievoorzitter Frank Visser
 8. Kort mondeling verslag van het partijcongres van de ChristenUnie 13 juni 2015 door Fred Drenth
 9. Kort mondeling verslag van de provinciale unie vergadering Noord-Holland door Fred Drenth

  PAUZE

 10. Voorstel van de secretaris inzake  vaststellen nieuwe statuten van onze afdeling conform de landelijk vastgestelde nieuwe modelstatuten 
 11. Rondvraag
 12. Datum volgende ledenvergadering
 13. Afsluiting

Met hartelijke groet,

Peter van der Beek
Secretaris ChristenUnie Haarlem en omgeving

* Voor toelichting over de nieuwe partijstructuur en de daaruit voortvloeiende nieuwe statuten zie de congresstukken van het partijcongres van 13 juni 2015

Wordt contactpersoon voor uw wijk!

Haarlem telt 36 wijken en 34 wijkraden. De ChristenUnie-fractie weet graag wat er leeft in de wijken. Zo kunnen wij zelf zaken op de agenda van de gemeenteraad zetten die leven in de wijken. Wij zoeken daarom voor iedere wijk een contactpersoon. De fractie zal een aantal wijken voor zijn rekening nemen maar wij hebben ook mensen van buiten de fractie nodig om goed contact met alle wijken te kunnen onderhouden. Zo kunnen er ook meer mensen betrokken worden bij het werk van de fractie.

Als wijkcontactpersoon:

 • bent u aanspreekpunt van de ChristenUnie voor de wijkraad en andere belangengroepen in 1 a 3 wijken
 • bezoekt u minimaal 1x per jaar een wijkraadsvergadering in deze wijk(en)
 • houdt u voor de fractie in de gaten wat er leeft in deze wijken door bijvoorbeeld het lezen van de wijkkrant.

Is dit wat voor u? Stuur dan een mail naar fractie@haarlem.christenunie.nl of bel met gemeenteraadslid Frank Visser: 06-54654291

Geld wegonderhoud blijft liggen, zorgen over nazorg ex-gedetineerden

Uit een tussenrapportage blijkt dat de gemeente in 2015 waarschijnlijk bij afsluiting van het jaar budgettair neutraal draait. Dit lijkt positief maar in feite is er sprake van een tegenvaller van 3 miljoen euro en zijn er nog erg veel onzekerheden die kunnen leiden tot nieuwe tegenvallers. De ChristenUnie vroeg aandacht voor wegonderhoud en voor de nazorg van ex-gedetineerden.
Lees verder

Popschool te duur

Een grote meerderheid van de raad wil een nieuwe locatie voor de Popschool. Nu huurt de Popschool nog ruimtes in de Egelantier maar de gemeente gaat dit gebouw verkopen. Cultureel centrum Hart is inmiddels verhuisd en voor veel andere huurders lijkt ook een oplossing in zicht. Voor de Popschool is echter een grote locatie nodig met een goede geluidsafscherming. De ChristenUnie vond de plannen vanaf het begin te duur. “De Raad heeft het college een opdracht gegeven zonder na te denken over het prijskaartje”
Lees verder

Bernadottelaan moet vrijliggende fietspaden krijgen

De Bernadottelaan ten zuiden van de Azieweg is toe aan groot onderhoud. Het college heeft er voor gekozen daarbij de weg te voorzien van fietsstroken en gaat daarmee lijnrecht in tegen de visie van provincie, fietsersbond en Rover die allemaal aandringen op fietspaden. De ChristenUnie vindt het plan onveilig omdat de weg zo wordt ingericht dat er 50 kilometer per uur gereden zal worden. Frank Visser: “Een 30 km bordje helpt niets als de weg je uitnodigt harder te rijden. Er rijden hier zoveel auto’s, dan moet je gewoon kiezen voor fietspaden!”
Lees verder

Herstel schelpenpad Dreef

Het fietspad op de Dreef tussen Paviljoenslaan en Houtplein moet worden verplaatst naar de westzijde van de bomenrij. Hierdoor moet een van de vier autostroken op de Dreef verdwijnen. Zo kan het schelpenpad langs het Frederikspark in oude luister worden hersteld, wordt de veiligheid van spelende kinderen vergroot en blijft er toekomst voor de antiekmarkt. Een raadsmeerderheid waaronder de ChristenUnie pleit voor deze variant.
Lees verder

Raad wil inzicht in aanbesteding doelgroepenvervoer

De raad wil mee kunnen praten over het Programma van Eisen voor het doelgroepenvervoer. Dit staat in een motie van de ChristenUnie die door een raadsmeerderheid is aangenomen.
Lees verder

Meer meetbare doelen nodig in duurzaamheidsprogramma 2015-2019

Het duurzaamheidsprogramma 2015-2019 staat vol met goede voornemens maar bestaat nog te veel uit losse voornemens en projecten. Nergens wordt duidelijk of het programma voldoende is om het doel Haarlem klimaat neutraal in 2030 te bereiken. De ChristenUnie wil daarom meer meetbare doelen.
Lees verder

Vrije schoolkeuze in het basisonderwijs

Met de scholen heeft de gemeente een lokale educatieve agenda opgesteld met gezamenlijke speerpunten voor de komende jaren. Het gaat dan om afspraken over huisvesting, toelatingsbeleid, bewegingsonderwijs, cultuuronderwijs en aanpak van onderwijsachterstanden. Raadslid Frank Visser: “Het is mooi dat de scholen onderling samenwerken maar ik maak mij zorgen over de plannen voor een gezamenlijke aanmelding voor het basisonderwijs. Ouders moeten vrij zijn te kiezen voor de school die aansluit bij hun overtuiging”.
Lees verder

Slachtoffers loverboys mogen geen slachtoffer gemeente worden

De ChristenUnie heeft zorgen over de opvang van slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld uit Haarlem en omgeving. Raadslid Frank Visser: “Gemeenten horen slachtoffers die zeer specifieke hulp nodig hebben onder te brengen bij landelijk gespecialiseerde instellingen. Voor loverboy slachtoffers is dat Fier met vestigingen in Rotterdam en Friesland. Maar er zijn signalen dat veel gemeenten proberen slachtoffers zo veel mogelijk onder te brengen in eigen regionale voorzieningen om kosten te sparen. Deze instellingen zijn echter niet gespecialiseerd in de opvang van deze slachtoffers”. De fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een artikel in Trouw op 11 augustus.
Lees verder

Geld minima blijft op de plank liggen

Het afgelopen jaar heeft de gemeente geprobeerd meer minima te bereiken. De situatie is iets verbeterd maar nog steeds maakt bijna 40% van de minima geen gebruik van financiële tegemoetkomingen van de gemeente. Frank Visser: “Regelingen zijn kennelijk nog te onbekend of de drempel is te hoog om hiervan gebruik te maken”.
Lees verder

Koepelgevangenis als tijdelijke opvang voor vluchtelingen

De gemeente Haarlem moet actief op zoek naar een locatie om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Die oproep doet de ChristenUnie in antwoord op het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers aan gemeenten om noodopvanglocaties beschikbaar te stellen. Gemeenteraadslid Frank Visser: “Ik wil weten welke inspanningen het college inmiddels heeft gedaan. Een grote stad als Haarlem zou toch plekken moeten kunnen vinden. In Apeldoorn en Zwolle zijn al grote sporthallen vol met bedden gezet en ook veel kleine gemeenten vangen honderden mensen op. Wij denken dat de leegstaande koepelgevangenis een geschikte locatie is voor tijdelijke opvang. Natuurlijk wel pas als al het prikkeldraad en sloten zijn verwijderd!”
Lees verder

ChristenUnie wil OV-servicewinkel op station Haarlem van NS en Connexxion

Al jaren geleden is het loket van Connexxion verdwenen op station Haarlem. Dit loket wordt nog steeds door veel reizigers gemist, vooral door mensen die niet vaak met het OV reizen of voor de eerste keer de stad bezoeken. In andere gemeenten is dit jaar een nieuw concept gestart: een brede OV-servicewinkel waar alle vervoerders aanwezig zijn voor tickets, reisinformatie en zelfs toeristische informatie. Deze nieuwe winkel is al open in onder meer Amsterdam, Breda en Utrecht. Op korte termijn komt het nieuwe loket waarschijnlijk ook in Leeuwarden, Tilburg en Zwolle. De ChristenUnie heeft daarom in de commissie beheer van de gemeenteraad het college van B&W opgeroepen zich in te zetten dat ook op station Haarlem snel een OV-servicewinkel wordt geopend.
Lees verder

Leefbaarheid voorop bij sluitingstijden horeca

De burgemeester wil horeca toestaan om een paar keer per jaar tot 6 uur ’s nachts open te zijn. In totaal mag dit straks 30 keer per jaar waarvan maximaal 10 keer bij hetzelfde bedrijf en maximaal 2 keer per avond. De ChristenUnie is kritisch over dit voorstel omdat deze verruiming ten koste gaat van de nachtrust van de bewoners van de binnenstad.
Lees verder

Meer ambitie woningmarkt Haarlem

De komende tijd wordt er gewerkt aan nieuwe plannen voor de woningmarkt in Haarlem. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ambities. Raadslid Frank Visser: “Nu al wordt gezegd dat de ambities voor duurzaamheid wellicht omlaag moeten omdat corporaties minder geld hebben. En dat terwijl landelijk de Raad voor de leefomgeving juist zegt dat de ambities omhoog moeten. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee van huurders die steeds meer geld kwijt zijn aan energielasten”
Lees verder

Gebedspunten oktober 2015

- Bidt voor jongeren in Haarlem met een moeilijke thuissituatie. Bidt voor de hulpverleners dat zij de jongeren goed kunnen helpen. Er is een groot tekort aan pleeggezinnen. Bidt dat meer gezinnen worden gevonden om jongeren op te vangen.

- Sinds deze maand vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers in de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zo'n 400 asielzoekers op. Dit betreft een noodopvang voordat de daadwerkelijke procedure start voor de asielaanvraag. Bidt voor de medewerkers van COA en gemeente die de opvang organiseren. Dank voor de vele initiatieven van vrijwilligers die in de stad zijn ontstaan. De uitdaging is nu continuiteit in deze initiatieven. Er is vooral behoefte aan dagbesteding voor de asielzoekers. Bidt voor de vertegenwoordigers van kerken die samen nadenken welke activiteiten zei kunnen aanbieden.

- In de gemeente Bloemendaal is de laatste jaren veel bestuurlijke onrust. Twee burgemeesters en een wethouder zijn opgestapt. Afgelopen week heeft de Commissaris van de Koning Bernt Schneiders, de burgemeester van Haarlem benoemd als interim-burgemeester van Bloemendaal. Bidt dat de gemeente Bloemendaal snel in rustiger vaarwater komt en voor wijsheid van alle mensen die daarbij betrokken zijn. Bidt speciaal voor de burgemeester die de komende maanden zijn tijd zal moeten verdelen tussen twee gemeentes.

Agenda

12 oktober Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

26 oktober Spreekuur fractie

23 november Spreekuur fractie

6 november Stadsgebed Haarlem

14 december Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts